JIS plane 1, part 6Codepoint 1978 JIS
Illustrative
1978 JIS
90JIS Pivot
1983 JIS 1990 JIS
Plane 1
2000 JIS
Plane 1
2004 JIS
Plane 1
NEC 78JIS
Illustrative
IBM 78JIS IBM 90JIS
Plane 1
Fujitsu MS / HTML5 Apple
Row + 10
Apple
PostScript
Apple
KanjiTalk7
ARIB
JIS Emoji
DoCoMo
JIS Emoji
au by KDDI
JIS Emoji
SoftBank
JIS Emoji
01-80-01
(JIS 7021)
(EUC f0a1)
(SJIS e89f)

U+965D (URO)

U+965D (URO)

U+965D (URO)

U+965D (URO)

U+965D (URO)

U+965D (URO)

U+965D (URO)

U+965D (URO)

U+965D (URO)

U+965D (URO)

U+965D (URO)

U+965D (URO)

U+965D (URO)

U+965D (URO)

U+965D (URO)

U+965D (URO)

U+965D (URO)

U+965D (URO)
01-80-02
(JIS 7022)
(EUC f0a2)
(SJIS e8a0)

U+965F (URO)

U+965F (URO)

U+965F (URO)

U+965F (URO)

U+965F (URO)

U+965F (URO)

U+965F (URO)

U+965F (URO)

U+965F (URO)

U+965F (URO)

U+965F (URO)

U+965F (URO)

U+965F (URO)

U+965F (URO)

U+965F (URO)

U+965F (URO)

U+965F (URO)

U+965F (URO)
01-80-03
(JIS 7023)
(EUC f0a3)
(SJIS e8a1)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)

U+9666 (URO)
01-80-04
(JIS 7024)
(EUC f0a4)
(SJIS e8a2)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)

U+9672 (URO)
01-80-05
(JIS 7025)
(EUC f0a5)
(SJIS e8a3)

U+966C (URO)

U+966C (URO)

U+966C (URO)

U+966C (URO)

U+966C (URO)

U+966C (URO)

U+966C (URO)

U+966C (URO)

U+966C (URO)

U+966C (URO)

U+966C (URO)

U+966C (URO)

U+966C (URO)

U+966C (URO)

U+966C (URO)

U+966C (URO)

U+966C (URO)

U+966C (URO)
01-80-06
(JIS 7026)
(EUC f0a6)
(SJIS e8a4)

U+968D (URO)

U+968D (URO)

U+968D (URO)

U+968D (URO)

U+968D (URO)

U+968D (URO)

U+968D (URO)

U+968D (URO)

U+968D (URO)

U+968D (URO)

U+968D (URO)

U+968D (URO)

U+968D (URO)

U+968D (URO)

U+968D (URO)

U+968D (URO)

U+968D (URO)

U+968D (URO)
01-80-07
(JIS 7027)
(EUC f0a7)
(SJIS e8a5)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)

U+9698 (URO)
01-80-08
(JIS 7028)
(EUC f0a8)
(SJIS e8a6)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)

U+9695 (URO)
01-80-09
(JIS 7029)
(EUC f0a9)
(SJIS e8a7)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)

U+9697 (URO)
01-80-10
(JIS 702a)
(EUC f0aa)
(SJIS e8a8)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)

U+96AA (URO)
01-80-11
(JIS 702b)
(EUC f0ab)
(SJIS e8a9)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)

U+96A7 (URO)
01-80-12
(JIS 702c)
(EUC f0ac)
(SJIS e8aa)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)

U+96B1 (URO)
01-80-13
(JIS 702d)
(EUC f0ad)
(SJIS e8ab)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)

U+96B2 (URO)
01-80-14
(JIS 702e)
(EUC f0ae)
(SJIS e8ac)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)

U+96B0 (URO)
01-80-15
(JIS 702f)
(EUC f0af)
(SJIS e8ad)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)

U+96B4 (URO)
01-80-16
(JIS 7030)
(EUC f0b0)
(SJIS e8ae)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)

U+96B6 (URO)
01-80-17
(JIS 7031)
(EUC f0b1)
(SJIS e8af)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)

U+96B8 (URO)
01-80-18
(JIS 7032)
(EUC f0b2)
(SJIS e8b0)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)

U+96B9 (URO)
01-80-19
(JIS 7033)
(EUC f0b3)
(SJIS e8b1)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

U+96CE (URO)

Note: For some reason, Adobe's CID map lists NEC as having U+7762 睢 rather than U+96Ce here. It differs in that it has a 目, not a 且. The PC98 font I'm double-checking against does not do this, however.

01-80-20
(JIS 7034)
(EUC f0b4)
(SJIS e8b2)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)

U+96CB (URO)
01-80-21
(JIS 7035)
(EUC f0b5)
(SJIS e8b3)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)

U+96C9 (URO)
01-80-22
(JIS 7036)
(EUC f0b6)
(SJIS e8b4)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)

U+96CD (URO)
01-80-23
(JIS 7037)
(EUC f0b7)
(SJIS e8b5)

U+894D (URO)

U+894D (URO)

U+894D (URO)

U+894D (URO)

U+894D (URO)

U+894D (URO)

U+894D (URO)

U+894D (URO)

U+894D (URO)

U+894D (URO)

U+894D (URO)

U+894D (URO)

U+894D (URO)

U+894D (URO)

U+894D (URO)

U+894D (URO)

U+894D (URO)

U+894D (URO)
01-80-24
(JIS 7038)
(EUC f0b8)
(SJIS e8b6)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)

U+96DC (URO)
01-80-25
(JIS 7039)
(EUC f0b9)
(SJIS e8b7)

U+970D (URO)

U+970D (URO)

U+970D (URO)

U+970D (URO)

U+970D (URO)

U+970D (URO)

U+970D (URO)

U+970D (URO)

U+970D (URO)

U+970D (URO)

U+970D (URO)

U+970D (URO)

U+970D (URO)

U+970D (URO)

U+970D (URO)

U+970D (URO)

U+970D (URO)

U+970D (URO)
01-80-26
(JIS 703a)
(EUC f0ba)
(SJIS e8b8)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)

U+96D5 (URO)
01-80-27
(JIS 703b)
(EUC f0bb)
(SJIS e8b9)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)

U+96F9 (URO)
01-80-28
(JIS 703c)
(EUC f0bc)
(SJIS e8ba)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)

U+9704 (URO)
01-80-29
(JIS 703d)
(EUC f0bd)
(SJIS e8bb)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)

U+9706 (URO)
01-80-30
(JIS 703e)
(EUC f0be)
(SJIS e8bc)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)

U+9708 (URO)
01-80-31
(JIS 703f)
(EUC f0bf)
(SJIS e8bd)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)

U+9713 (URO)
01-80-32
(JIS 7040)
(EUC f0c0)
(SJIS e8be)

U+970E (URO)

U+970E (URO)

U+970E (URO)

U+970E (URO)

U+970E (URO)

U+970E (URO)

U+970E (URO)

U+970E (URO)

U+970E (URO)

U+970E (URO)

U+970E (URO)

U+970E (URO)

U+970E (URO)

U+970E (URO)

U+970E (URO)

U+970E (URO)

U+970E (URO)

U+970E (URO)
01-80-33
(JIS 7041)
(EUC f0c1)
(SJIS e8bf)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)

U+9711 (URO)
01-80-34
(JIS 7042)
(EUC f0c2)
(SJIS e8c0)

U+970F (URO)

U+970F (URO)

U+970F (URO)

U+970F (URO)

U+970F (URO)

U+970F (URO)

U+970F (URO)

U+970F (URO)

U+970F (URO)

U+970F (URO)

U+970F (URO)

U+970F (URO)

U+970F (URO)

U+970F (URO)

U+970F (URO)

U+970F (URO)

U+970F (URO)

U+970F (URO)
01-80-35
(JIS 7043)
(EUC f0c3)
(SJIS e8c1)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)

U+9716 (URO)
01-80-36
(JIS 7044)
(EUC f0c4)
(SJIS e8c2)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)

U+9719 (URO)
01-80-37
(JIS 7045)
(EUC f0c5)
(SJIS e8c3)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)

U+9724 (URO)
01-80-38
(JIS 7046)
(EUC f0c6)
(SJIS e8c4)

U+972A (URO)

U+972A (URO)

U+972A (URO)

U+972A (URO)

U+972A (URO)

U+972A (URO)

U+972A (URO)

U+972A (URO)

U+972A (URO)

U+972A (URO)

U+972A (URO)

U+972A (URO)

U+972A (URO)

U+972A (URO)

U+972A (URO)

U+972A (URO)

U+972A (URO)

U+972A (URO)
01-80-39
(JIS 7047)
(EUC f0c7)
(SJIS e8c5)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)

U+9730 (URO)
01-80-40
(JIS 7048)
(EUC f0c8)
(SJIS e8c6)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)

U+9739 (URO)
01-80-41
(JIS 7049)
(EUC f0c9)
(SJIS e8c7)

U+973D (URO)

U+973D (URO)

U+973D (URO)

U+973D (URO)

U+973D (URO)

U+973D (URO)

U+973D (URO)

U+973D (URO)

U+973D (URO)

U+973D (URO)

U+973D (URO)

U+973D (URO)

U+973D (URO)

U+973D (URO)

U+973D (URO)

U+973D (URO)

U+973D (URO)

U+973D (URO)
01-80-42
(JIS 704a)
(EUC f0ca)
(SJIS e8c8)

U+973E (URO)

U+973E (URO)

U+973E (URO)

U+973E (URO)

U+973E (URO)

U+973E (URO)

U+973E (URO)

U+973E (URO)

U+973E (URO)

U+973E (URO)

U+973E (URO)

U+973E (URO)

U+973E (URO)

U+973E (URO)

U+973E (URO)

U+973E (URO)

U+973E (URO)

U+973E (URO)
01-80-43
(JIS 704b)
(EUC f0cb)
(SJIS e8c9)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)

U+9744 (URO)
01-80-44
(JIS 704c)
(EUC f0cc)
(SJIS e8ca)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)

U+9746 (URO)
01-80-45
(JIS 704d)
(EUC f0cd)
(SJIS e8cb)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)

U+9748 (URO)
01-80-46
(JIS 704e)
(EUC f0ce)
(SJIS e8cc)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)

U+9742 (URO)
01-80-47
(JIS 704f)
(EUC f0cf)
(SJIS e8cd)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)

U+9749 (URO)
01-80-48
(JIS 7050)
(EUC f0d0)
(SJIS e8ce)

U+975C (URO)

U+975C (URO)

U+975C (URO)

U+975C (URO)

U+975C (URO)

U+975C (URO)

U+975C (URO)

U+975C (URO)

U+975C (URO)

U+975C (URO)

U+975C (URO)

U+975C (URO)

U+975C (URO)

U+975C (URO)

U+975C (URO)

U+975C (URO)

U+975C (URO)

U+975C (URO)
01-80-49
(JIS 7051)
(EUC f0d1)
(SJIS e8cf)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)

U+9760 (URO)
01-80-50
(JIS 7052)
(EUC f0d2)
(SJIS e8d0)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)

U+9764 (URO)
01-80-51
(JIS 7053)
(EUC f0d3)
(SJIS e8d1)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)

U+9766 (URO)
01-80-52
(JIS 7054)
(EUC f0d4)
(SJIS e8d2)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)

U+9768 (URO)
01-80-53
(JIS 7055)
(EUC f0d5)
(SJIS e8d3)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)

U+52D2 (URO)
01-80-54
(JIS 7056)
(EUC f0d6)
(SJIS e8d4)

U+976B (URO)

U+976B (URO)

U+976B (URO)

U+976B (URO)

U+976B (URO)

U+976B (URO)

U+976B (URO)

U+976B (URO)

U+976B (URO)

U+976B (URO)

U+976B (URO)

U+976B (URO)

U+976B (URO)

U+976B (URO)

U+976B (URO)

U+976B (URO)

U+976B (URO)

U+976B (URO)
01-80-55
(JIS 7057)
(EUC f0d7)
(SJIS e8d5)

U+976D (URO)

U+976D (URO)

U+9771 (URO)

U+9771 (URO)

U+9771 (URO)

U+9771 (URO)

U+976D (URO)

U+976D (URO)

U+9771 (URO)

U+9771 (URO)

U+9771 (URO)

U+9771 (URO)

U+9771 (URO)

U+9771 (URO)

U+9771 (URO)

U+9771 (URO)

U+9771 (URO)

U+9771 (URO)

Note: Compare 01-31-57.

01-80-56
(JIS 7058)
(EUC f0d8)
(SJIS e8d6)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)

U+9779 (URO)
01-80-57
(JIS 7059)
(EUC f0d9)
(SJIS e8d7)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)

U+9785 (URO)
01-80-58
(JIS 705a)
(EUC f0da)
(SJIS e8d8)

U+977C (URO)

U+977C (URO)

U+977C (URO)

U+977C (URO)

U+977C (URO)

U+977C (URO)

U+977C (URO)

U+977C (URO)

U+977C (URO)

U+977C (URO)

U+977C (URO)

U+977C (URO)

U+977C (URO)

U+977C (URO)

U+977C (URO)

U+977C (URO)

U+977C (URO)

U+977C (URO)
01-80-59
(JIS 705b)
(EUC f0db)
(SJIS e8d9)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)

U+9781 (URO)
01-80-60
(JIS 705c)
(EUC f0dc)
(SJIS e8da)

U+977A (URO)

U+977A (URO)

U+977A (URO)

U+977A (URO)

U+977A (URO)

U+977A (URO)

U+977A (URO)

U+977A (URO)

U+977A (URO)

U+977A (URO)

U+977A (URO)

U+977A (URO)

U+977A (URO)

U+977A (URO)

U+977A (URO)

U+977A (URO)

U+977A (URO)

U+977A (URO)
01-80-61
(JIS 705d)
(EUC f0dd)
(SJIS e8db)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)

U+9786 (URO)
01-80-62
(JIS 705e)
(EUC f0de)
(SJIS e8dc)

U+978B (URO)

U+978B (URO)

U+978B (URO)

U+978B (URO)

U+978B (URO)

U+978B (URO)

U+978B (URO)

U+978B (URO)

U+978B (URO)

U+978B (URO)

U+978B (URO)

U+978B (URO)

U+978B (URO)

U+978B (URO)

U+978B (URO)

U+978B (URO)

U+978B (URO)

U+978B (URO)
01-80-63
(JIS 705f)
(EUC f0df)
(SJIS e8dd)

U+978F (URO)

U+978F (URO)

U+978F (URO)

U+978F (URO)

U+978F (URO)

U+978F (URO)

U+978F (URO)

U+978F (URO)

U+978F (URO)

U+978F (URO)

U+978F (URO)

U+978F (URO)

U+978F (URO)

U+978F (URO)

U+978F (URO)

U+978F (URO)

U+978F (URO)

U+978F (URO)
01-80-64
(JIS 7060)
(EUC f0e0)
(SJIS e8de)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)

U+9790 (URO)
01-80-65
(JIS 7061)
(EUC f0e1)
(SJIS e8df)

U+979C (URO)

U+979C (URO)

U+979C (URO)

U+979C (URO)

U+979C (URO)

U+979C (URO)

U+979C (URO)

U+979C (URO)

U+979C (URO)

U+979C (URO)

U+979C (URO)

U+979C (URO)

U+979C (URO)

U+979C (URO)

U+979C (URO)

U+979C (URO)

U+979C (URO)

U+979C (URO)
01-80-66
(JIS 7062)
(EUC f0e2)
(SJIS e8e0)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)

U+97A8 (URO)
01-80-67
(JIS 7063)
(EUC f0e3)
(SJIS e8e1)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)

U+97A6 (URO)
01-80-68
(JIS 7064)
(EUC f0e4)
(SJIS e8e2)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)

U+97A3 (URO)
01-80-69
(JIS 7065)
(EUC f0e5)
(SJIS e8e3)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)

U+97B3 (URO)
01-80-70
(JIS 7066)
(EUC f0e6)
(SJIS e8e4)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)

U+97B4 (URO)
01-80-71
(JIS 7067)
(EUC f0e7)
(SJIS e8e5)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)

U+97C3 (URO)
01-80-72
(JIS 7068)
(EUC f0e8)
(SJIS e8e6)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)

U+97C6 (URO)
01-80-73
(JIS 7069)
(EUC f0e9)
(SJIS e8e7)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)

U+97C8 (URO)
01-80-74
(JIS 706a)
(EUC f0ea)
(SJIS e8e8)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)

U+97CB (URO)
01-80-75
(JIS 706b)
(EUC f0eb)
(SJIS e8e9)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)

U+97DC (URO)
01-80-76
(JIS 706c)
(EUC f0ec)
(SJIS e8ea)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)

U+97ED (URO)
01-80-77
(JIS 706d)
(EUC f0ed)
(SJIS e8eb)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)

U+9F4F (URO)
01-80-78
(JIS 706e)
(EUC f0ee)
(SJIS e8ec)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)

U+97F2 (URO)
01-80-79
(JIS 706f)
(EUC f0ef)
(SJIS e8ed)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)

U+7ADF (URO)
01-80-80
(JIS 7070)
(EUC f0f0)
(SJIS e8ee)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)

U+97F6 (URO)
01-80-81
(JIS 7071)
(EUC f0f1)
(SJIS e8ef)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)

U+97F5 (URO)
01-80-82
(JIS 7072)
(EUC f0f2)
(SJIS e8f0)

U+980F (URO)

U+980F (URO)

U+980F (URO)

U+980F (URO)

U+980F (URO)

U+980F (URO)

U+980F (URO)

U+980F (URO)

U+980F (URO)

U+980F (URO)

U+980F (URO)

U+980F (URO)

U+980F (URO)

U+980F (URO)

U+980F (URO)

U+980F (URO)

U+980F (URO)

U+980F (URO)
01-80-83
(JIS 7073)
(EUC f0f3)
(SJIS e8f1)

U+980C (URO)

U+980C (URO)

U+980C (URO)

U+980C (URO)

U+980C (URO)

U+980C (URO)

U+980C (URO)

U+980C (URO)

U+980C (URO)

U+980C (URO)

U+980C (URO)

U+980C (URO)

U+980C (URO)

U+980C (URO)

U+980C (URO)

U+980C (URO)

U+980C (URO)

U+980C (URO)
01-80-84
(JIS 7074)
(EUC f0f4)
(SJIS e8f2)

U+981A (URO)

U+981A (URO)

U+9838 (URO)

U+9838 (URO)

U+9838 (URO)

U+9838 (URO)

U+981A (URO)

U+981A (URO)

U+9838 (URO)

U+9838 (URO)

U+9838 (URO)

U+9838 (URO)

U+9838 (URO)

U+9838 (URO)

U+9838 (URO)

U+9838 (URO)

U+9838 (URO)

U+9838 (URO)

Note: Compare 01-23-59.

01-80-85
(JIS 7075)
(EUC f0f5)
(SJIS e8f3)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)

U+9824 (URO)
01-80-86
(JIS 7076)
(EUC f0f6)
(SJIS e8f4)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)

U+9821 (URO)
01-80-87
(JIS 7077)
(EUC f0f7)
(SJIS e8f5)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)

U+9837 (URO)
01-80-88
(JIS 7078)
(EUC f0f8)
(SJIS e8f6)

U+983D (URO)

U+983D (URO)

U+983D (URO)

U+983D (URO)

U+983D (URO)

U+983D (URO)

U+983D (URO)

U+983D (URO)

U+983D (URO)

U+983D (URO)

U+983D (URO)

U+983D (URO)

U+983D (URO)

U+983D (URO)

U+983D (URO)

U+983D (URO)

U+983D (URO)

U+983D (URO)
01-80-89
(JIS 7079)
(EUC f0f9)
(SJIS e8f7)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)

U+9846 (URO)
01-80-90
(JIS 707a)
(EUC f0fa)
(SJIS e8f8)

U+984F (URO)

U+984F (URO)

U+984F (URO)

U+984F (URO)

U+984F (URO)

U+984F (URO)

U+984F (URO)

U+984F (URO)

U+984F (URO)

U+984F (URO)

U+984F (URO)

U+984F (URO)

U+984F (URO)

U+984F (URO)

U+984F (URO)

U+984F (URO)

U+984F (URO)

U+984F (URO)
01-80-91
(JIS 707b)
(EUC f0fb)
(SJIS e8f9)

U+984B (URO)

U+984B (URO)

U+984B (URO)

U+984B (URO)

U+984B (URO)

U+984B (URO)

U+984B (URO)

U+984B (URO)

U+984B (URO)

U+984B (URO)

U+984B (URO)

U+984B (URO)

U+984B (URO)

U+984B (URO)

U+984B (URO)

U+984B (URO)

U+984B (URO)

U+984B (URO)
01-80-92
(JIS 707c)
(EUC f0fc)
(SJIS e8fa)

U+986B (URO)

U+986B (URO)

U+986B (URO)

U+986B (URO)

U+986B (URO)

U+986B (URO)

U+986B (URO)

U+986B (URO)

U+986B (URO)

U+986B (URO)

U+986B (URO)

U+986B (URO)

U+986B (URO)

U+986B (URO)

U+986B (URO)

U+986B (URO)

U+986B (URO)

U+986B (URO)
01-80-93
(JIS 707d)
(EUC f0fd)
(SJIS e8fb)

U+986F (URO)

U+986F (URO)

U+986F (URO)

U+986F (URO)

U+986F (URO)

U+986F (URO)

U+986F (URO)

U+986F (URO)

U+986F (URO)

U+986F (URO)

U+986F (URO)

U+986F (URO)

U+986F (URO)

U+986F (URO)

U+986F (URO)

U+986F (URO)

U+986F (URO)

U+986F (URO)
01-80-94
(JIS 707e)
(EUC f0fe)
(SJIS e8fc)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)

U+9870 (URO)
Codepoint 1978 JIS
Illustrative
1978 JIS
90JIS Pivot
1983 JIS 1990 JIS
Plane 1
2000 JIS
Plane 1
2004 JIS
Plane 1
NEC 78JIS
Illustrative
IBM 78JIS IBM 90JIS
Plane 1
Fujitsu MS / HTML5 Apple
Row + 10
Apple
PostScript
Apple
KanjiTalk7
ARIB
JIS Emoji
DoCoMo
JIS Emoji
au by KDDI
JIS Emoji
SoftBank
JIS Emoji
01-81-01
(JIS 7121)
(EUC f1a1)
(SJIS e940)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)

U+9871 (URO)
01-81-02
(JIS 7122)
(EUC f1a2)
(SJIS e941)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)

U+9874 (URO)
01-81-03
(JIS 7123)
(EUC f1a3)
(SJIS e942)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)

U+9873 (URO)
01-81-04
(JIS 7124)
(EUC f1a4)
(SJIS e943)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)

U+98AA (URO)
01-81-05
(JIS 7125)
(EUC f1a5)
(SJIS e944)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)

U+98AF (URO)
01-81-06
(JIS 7126)
(EUC f1a6)
(SJIS e945)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)

U+98B1 (URO)
01-81-07
(JIS 7127)
(EUC f1a7)
(SJIS e946)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)

U+98B6 (URO)
01-81-08
(JIS 7128)
(EUC f1a8)
(SJIS e947)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)

U+98C4 (URO)
01-81-09
(JIS 7129)
(EUC f1a9)
(SJIS e948)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)

U+98C3 (URO)
01-81-10
(JIS 712a)
(EUC f1aa)
(SJIS e949)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)

U+98C6 (URO)
01-81-11
(JIS 712b)
(EUC f1ab)
(SJIS e94a)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)

U+98E9 (URO)
01-81-12
(JIS 712c)
(EUC f1ac)
(SJIS e94b)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)

U+98EB (URO)
01-81-13
(JIS 712d)
(EUC f1ad)
(SJIS e94c)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)

U+9903 (URO)
01-81-14
(JIS 712e)
(EUC f1ae)
(SJIS e94d)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)

U+9909 (URO)
01-81-15
(JIS 712f)
(EUC f1af)
(SJIS e94e)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)

U+9912 (URO)
01-81-16
(JIS 7130)
(EUC f1b0)
(SJIS e94f)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)

U+9914 (URO)
01-81-17
(JIS 7131)
(EUC f1b1)
(SJIS e950)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)

U+9918 (URO)
01-81-18
(JIS 7132)
(EUC f1b2)
(SJIS e951)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)

U+9921 (URO)
01-81-19
(JIS 7133)
(EUC f1b3)
(SJIS e952)

U+991D (URO)

U+991D (URO)

U+991D (URO)

U+991D (URO)

U+991D (URO)

U+991D (URO)

U+991D (URO)

U+991D (URO)

U+991D (URO)

U+991D (URO)

U+991D (URO)

U+991D (URO)

U+991D (URO)

U+991D (URO)

U+991D (URO)

U+991D (URO)

U+991D (URO)

U+991D (URO)
01-81-20
(JIS 7134)
(EUC f1b4)
(SJIS e953)

U+991E (URO)

U+991E (URO)

U+991E (URO)

U+991E (URO)

U+991E (URO)

U+991E (URO)

U+991E (URO)

U+991E (URO)

U+991E (URO)

U+991E (URO)

U+991E (URO)

U+991E (URO)

U+991E (URO)

U+991E (URO)

U+991E (URO)

U+991E (URO)

U+991E (URO)

U+991E (URO)
01-81-21
(JIS 7135)
(EUC f1b5)
(SJIS e954)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)

U+9924 (URO)
01-81-22
(JIS 7136)
(EUC f1b6)
(SJIS e955)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)

U+9920 (URO)
01-81-23
(JIS 7137)
(EUC f1b7)
(SJIS e956)

U+992C (URO)

U+992C (URO)

U+992C (URO)

U+992C (URO)

U+992C (URO)

U+992C (URO)

U+992C (URO)

U+992C (URO)

U+992C (URO)

U+992C (URO)

U+992C (URO)

U+992C (URO)

U+992C (URO)

U+992C (URO)

U+992C (URO)

U+992C (URO)

U+992C (URO)

U+992C (URO)
01-81-24
(JIS 7138)
(EUC f1b8)
(SJIS e957)

U+992E (URO)

U+992E (URO)

U+992E (URO)

U+992E (URO)

U+992E (URO)

U+992E (URO)

U+992E (URO)

U+992E (URO)

U+992E (URO)

U+992E (URO)

U+992E (URO)

U+992E (URO)

U+992E (URO)

U+992E (URO)

U+992E (URO)

U+992E (URO)

U+992E (URO)

U+992E (URO)
01-81-25
(JIS 7139)
(EUC f1b9)
(SJIS e958)

U+993D (URO)

U+993D (URO)

U+993D (URO)

U+993D (URO)

U+993D (URO)

U+993D (URO)

U+993D (URO)

U+993D (URO)

U+993D (URO)

U+993D (URO)

U+993D (URO)

U+993D (URO)

U+993D (URO)

U+993D (URO)

U+993D (URO)

U+993D (URO)

U+993D (URO)

U+993D (URO)
01-81-26
(JIS 713a)
(EUC f1ba)
(SJIS e959)

U+993E (URO)

U+993E (URO)

U+993E (URO)

U+993E (URO)

U+993E (URO)

U+993E (URO)

U+993E (URO)

U+993E (URO)

U+993E (URO)

U+993E (URO)

U+993E (URO)

U+993E (URO)

U+993E (URO)

U+993E (URO)

U+993E (URO)

U+993E (URO)

U+993E (URO)

U+993E (URO)
01-81-27
(JIS 713b)
(EUC f1bb)
(SJIS e95a)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)

U+9942 (URO)
01-81-28
(JIS 713c)
(EUC f1bc)
(SJIS e95b)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)

U+9949 (URO)
01-81-29
(JIS 713d)
(EUC f1bd)
(SJIS e95c)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)

U+9945 (URO)
01-81-30
(JIS 713e)
(EUC f1be)
(SJIS e95d)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)

U+9950 (URO)
01-81-31
(JIS 713f)
(EUC f1bf)
(SJIS e95e)

U+994B (URO)

U+994B (URO)

U+994B (URO)

U+994B (URO)

U+994B (URO)

U+994B (URO)

U+994B (URO)

U+994B (URO)

U+994B (URO)

U+994B (URO)

U+994B (URO)

U+994B (URO)

U+994B (URO)

U+994B (URO)

U+994B (URO)

U+994B (URO)

U+994B (URO)

U+994B (URO)
01-81-32
(JIS 7140)
(EUC f1c0)
(SJIS e95f)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)

U+9951 (URO)
01-81-33
(JIS 7141)
(EUC f1c1)
(SJIS e960)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)

U+9952 (URO)
01-81-34
(JIS 7142)
(EUC f1c2)
(SJIS e961)

U+994C (URO)

U+994C (URO)

U+994C (URO)

U+994C (URO)

U+994C (URO)

U+994C (URO)

U+994C (URO)

U+994C (URO)

U+994C (URO)

U+994C (URO)

U+994C (URO)

U+994C (URO)

U+994C (URO)

U+994C (URO)

U+994C (URO)

U+994C (URO)

U+994C (URO)

U+994C (URO)
01-81-35
(JIS 7143)
(EUC f1c3)
(SJIS e962)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)

U+9955 (URO)
01-81-36
(JIS 7144)
(EUC f1c4)
(SJIS e963)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)

U+9997 (URO)
01-81-37
(JIS 7145)
(EUC f1c5)
(SJIS e964)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)

U+9998 (URO)
01-81-38
(JIS 7146)
(EUC f1c6)
(SJIS e965)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)

U+99A5 (URO)
01-81-39
(JIS 7147)
(EUC f1c7)
(SJIS e966)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)

U+99AD (URO)
01-81-40
(JIS 7148)
(EUC f1c8)
(SJIS e967)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)

U+99AE (URO)
01-81-41
(JIS 7149)
(EUC f1c9)
(SJIS e968)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)

U+99BC (URO)
01-81-42
(JIS 714a)
(EUC f1ca)
(SJIS e969)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)

U+99DF (URO)
01-81-43
(JIS 714b)
(EUC f1cb)
(SJIS e96a)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)

U+99DB (URO)
01-81-44
(JIS 714c)
(EUC f1cc)
(SJIS e96b)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)

U+99DD (URO)
01-81-45
(JIS 714d)
(EUC f1cd)
(SJIS e96c)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)

U+99D8 (URO)
01-81-46
(JIS 714e)
(EUC f1ce)
(SJIS e96d)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)

U+99D1 (URO)
01-81-47
(JIS 714f)
(EUC f1cf)
(SJIS e96e)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)

U+99ED (URO)
01-81-48
(JIS 7150)
(EUC f1d0)
(SJIS e96f)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)

U+99EE (URO)
01-81-49
(JIS 7151)
(EUC f1d1)
(SJIS e970)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)

U+99F1 (URO)
01-81-50
(JIS 7152)
(EUC f1d2)
(SJIS e971)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)

U+99F2 (URO)
01-81-51
(JIS 7153)
(EUC f1d3)
(SJIS e972)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)

U+99FB (URO)
01-81-52
(JIS 7154)
(EUC f1d4)
(SJIS e973)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)

U+99F8 (URO)
01-81-53
(JIS 7155)
(EUC f1d5)
(SJIS e974)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)

U+9A01 (URO)
01-81-54
(JIS 7156)
(EUC f1d6)
(SJIS e975)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)

U+9A0F (URO)
01-81-55
(JIS 7157)
(EUC f1d7)
(SJIS e976)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)

U+9A05 (URO)
01-81-56
(JIS 7158)
(EUC f1d8)
(SJIS e977)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)

U+99E2 (URO)
01-81-57
(JIS 7159)
(EUC f1d9)
(SJIS e978)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)

U+9A19 (URO)
01-81-58
(JIS 715a)
(EUC f1da)
(SJIS e979)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)

U+9A2B (URO)
01-81-59
(JIS 715b)
(EUC f1db)
(SJIS e97a)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)

U+9A37 (URO)
01-81-60
(JIS 715c)
(EUC f1dc)
(SJIS e97b)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)

U+9A45 (URO)
01-81-61
(JIS 715d)
(EUC f1dd)
(SJIS e97c)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)

U+9A42 (URO)
01-81-62
(JIS 715e)
(EUC f1de)
(SJIS e97d)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)

U+9A40 (URO)
01-81-63
(JIS 715f)
(EUC f1df)
(SJIS e97e)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)

U+9A43 (URO)
01-81-64
(JIS 7160)
(EUC f1e0)
(SJIS e980)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)

U+9A3E (URO)
01-81-65
(JIS 7161)
(EUC f1e1)
(SJIS e981)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)

U+9A55 (URO)
01-81-66
(JIS 7162)
(EUC f1e2)
(SJIS e982)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)

U+9A4D (URO)
01-81-67
(JIS 7163)
(EUC f1e3)
(SJIS e983)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)

U+9A5B (URO)
01-81-68
(JIS 7164)
(EUC f1e4)
(SJIS e984)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)

U+9A57 (URO)
01-81-69
(JIS 7165)
(EUC f1e5)
(SJIS e985)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)

U+9A5F (URO)
01-81-70
(JIS 7166)
(EUC f1e6)
(SJIS e986)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)

U+9A62 (URO)
01-81-71
(JIS 7167)
(EUC f1e7)
(SJIS e987)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)

U+9A65 (URO)
01-81-72
(JIS 7168)
(EUC f1e8)
(SJIS e988)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)

U+9A64 (URO)
01-81-73
(JIS 7169)
(EUC f1e9)
(SJIS e989)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)

U+9A69 (URO)
01-81-74
(JIS 716a)
(EUC f1ea)
(SJIS e98a)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)

U+9A6B (URO)
01-81-75
(JIS 716b)
(EUC f1eb)
(SJIS e98b)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)

U+9A6A (URO)
01-81-76
(JIS 716c)
(EUC f1ec)
(SJIS e98c)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)

U+9AAD (URO)
01-81-77
(JIS 716d)
(EUC f1ed)
(SJIS e98d)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)

U+9AB0 (URO)
01-81-78
(JIS 716e)
(EUC f1ee)
(SJIS e98e)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)

U+9ABC (URO)
01-81-79
(JIS 716f)
(EUC f1ef)
(SJIS e98f)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)

U+9AC0 (URO)
01-81-80
(JIS 7170)
(EUC f1f0)
(SJIS e990)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)

U+9ACF (URO)
01-81-81
(JIS 7171)
(EUC f1f1)
(SJIS e991)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)

U+9AD1 (URO)
01-81-82
(JIS 7172)
(EUC f1f2)
(SJIS e992)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)

U+9AD3 (URO)
01-81-83
(JIS 7173)
(EUC f1f3)
(SJIS e993)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)

U+9AD4 (URO)
01-81-84
(JIS 7174)
(EUC f1f4)
(SJIS e994)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)

U+9ADE (URO)
01-81-85
(JIS 7175)
(EUC f1f5)
(SJIS e995)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)

U+9ADF (URO)
01-81-86
(JIS 7176)
(EUC f1f6)
(SJIS e996)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)

U+9AE2 (URO)
01-81-87
(JIS 7177)
(EUC f1f7)
(SJIS e997)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)

U+9AE3 (URO)
01-81-88
(JIS 7178)
(EUC f1f8)
(SJIS e998)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)

U+9AE6 (URO)
01-81-89
(JIS 7179)
(EUC f1f9)
(SJIS e999)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)

U+9AEF (URO)
01-81-90
(JIS 717a)
(EUC f1fa)
(SJIS e99a)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)

U+9AEB (URO)
01-81-91
(JIS 717b)
(EUC f1fb)
(SJIS e99b)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)

U+9AEE (URO)
01-81-92
(JIS 717c)
(EUC f1fc)
(SJIS e99c)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)

U+9AF4 (URO)
01-81-93
(JIS 717d)
(EUC f1fd)
(SJIS e99d)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)

U+9AF1 (URO)
01-81-94
(JIS 717e)
(EUC f1fe)
(SJIS e99e)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)

U+9AF7 (URO)
Codepoint 1978 JIS
Illustrative
1978 JIS
90JIS Pivot
1983 JIS 1990 JIS
Plane 1
2000 JIS
Plane 1
2004 JIS
Plane 1
NEC 78JIS
Illustrative
IBM 78JIS IBM 90JIS
Plane 1
Fujitsu MS / HTML5 Apple
Row + 10
Apple
PostScript
Apple
KanjiTalk7
ARIB
JIS Emoji
DoCoMo
JIS Emoji
au by KDDI
JIS Emoji
SoftBank
JIS Emoji
01-82-01
(JIS 7221)
(EUC f2a1)
(SJIS e99f)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)

U+9AFB (URO)
01-82-02
(JIS 7222)
(EUC f2a2)
(SJIS e9a0)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)

U+9B06 (URO)
01-82-03
(JIS 7223)
(EUC f2a3)
(SJIS e9a1)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)

U+9B18 (URO)
01-82-04
(JIS 7224)
(EUC f2a4)
(SJIS e9a2)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)

U+9B1A (URO)
01-82-05
(JIS 7225)
(EUC f2a5)
(SJIS e9a3)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)

U+9B1F (URO)
01-82-06
(JIS 7226)
(EUC f2a6)
(SJIS e9a4)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)

U+9B22 (URO)
01-82-07
(JIS 7227)
(EUC f2a7)
(SJIS e9a5)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)

U+9B23 (URO)
01-82-08
(JIS 7228)
(EUC f2a8)
(SJIS e9a6)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)

U+9B25 (URO)
01-82-09
(JIS 7229)
(EUC f2a9)
(SJIS e9a7)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)

U+9B27 (URO)
01-82-10
(JIS 722a)
(EUC f2aa)
(SJIS e9a8)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)

U+9B28 (URO)
01-82-11
(JIS 722b)
(EUC f2ab)
(SJIS e9a9)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)

U+9B29 (URO)
01-82-12
(JIS 722c)
(EUC f2ac)
(SJIS e9aa)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)

U+9B2A (URO)
01-82-13
(JIS 722d)
(EUC f2ad)
(SJIS e9ab)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)

U+9B2E (URO)
01-82-14
(JIS 722e)
(EUC f2ae)
(SJIS e9ac)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)

U+9B2F (URO)
01-82-15
(JIS 722f)
(EUC f2af)
(SJIS e9ad)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)

U+9B32 (URO)
01-82-16
(JIS 7230)
(EUC f2b0)
(SJIS e9ae)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)

U+9B44 (URO)
01-82-17
(JIS 7231)
(EUC f2b1)
(SJIS e9af)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)

U+9B43 (URO)
01-82-18
(JIS 7232)
(EUC f2b2)
(SJIS e9b0)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)

U+9B4F (URO)
01-82-19
(JIS 7233)
(EUC f2b3)
(SJIS e9b1)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)

U+9B4D (URO)
01-82-20
(JIS 7234)
(EUC f2b4)
(SJIS e9b2)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)

U+9B4E (URO)
01-82-21
(JIS 7235)
(EUC f2b5)
(SJIS e9b3)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)

U+9B51 (URO)
01-82-22
(JIS 7236)
(EUC f2b6)
(SJIS e9b4)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)

U+9B58 (URO)
01-82-23
(JIS 7237)
(EUC f2b7)
(SJIS e9b5)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)

U+9B74 (URO)
01-82-24
(JIS 7238)
(EUC f2b8)
(SJIS e9b6)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)

U+9B93 (URO)
01-82-25
(JIS 7239)
(EUC f2b9)
(SJIS e9b7)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)

U+9B83 (URO)
01-82-26
(JIS 723a)
(EUC f2ba)
(SJIS e9b8)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)

U+9B91 (URO)
01-82-27
(JIS 723b)
(EUC f2bb)
(SJIS e9b9)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)

U+9B96 (URO)
01-82-28
(JIS 723c)
(EUC f2bc)
(SJIS e9ba)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)

U+9B97 (URO)
01-82-29
(JIS 723d)
(EUC f2bd)
(SJIS e9bb)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)

U+9B9F (URO)
01-82-30
(JIS 723e)
(EUC f2be)
(SJIS e9bc)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)

U+9BA0 (URO)
01-82-31
(JIS 723f)
(EUC f2bf)
(SJIS e9bd)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)

U+9BA8 (URO)
01-82-32
(JIS 7240)
(EUC f2c0)
(SJIS e9be)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)

U+9BB4 (URO)
01-82-33
(JIS 7241)
(EUC f2c1)
(SJIS e9bf)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)

U+9BC0 (URO)
01-82-34
(JIS 7242)
(EUC f2c2)
(SJIS e9c0)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)

U+9BCA (URO)
01-82-35
(JIS 7243)
(EUC f2c3)
(SJIS e9c1)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)

U+9BB9 (URO)
01-82-36
(JIS 7244)
(EUC f2c4)
(SJIS e9c2)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)

U+9BC6 (URO)
01-82-37
(JIS 7245)
(EUC f2c5)
(SJIS e9c3)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)

U+9BCF (URO)
01-82-38
(JIS 7246)
(EUC f2c6)
(SJIS e9c4)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)

U+9BD1 (URO)
01-82-39
(JIS 7247)
(EUC f2c7)
(SJIS e9c5)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)

U+9BD2 (URO)
01-82-40
(JIS 7248)
(EUC f2c8)
(SJIS e9c6)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)

U+9BE3 (URO)
01-82-41
(JIS 7249)
(EUC f2c9)
(SJIS e9c7)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)

U+9BE2 (URO)
01-82-42
(JIS 724a)
(EUC f2ca)
(SJIS e9c8)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)

U+9BE4 (URO)
01-82-43
(JIS 724b)
(EUC f2cb)
(SJIS e9c9)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)

U+9BD4 (URO)
01-82-44
(JIS 724c)
(EUC f2cc)
(SJIS e9ca)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)

U+9BE1 (URO)
01-82-45
(JIS 724d)
(EUC f2cd)
(SJIS e9cb)

U+9BF5 (URO)

U+9BF5 (URO)

U+9C3A (URO)

U+9C3A (URO)

U+9C3A (URO)

U+9C3A (URO)

U+9BF5 (URO)

U+9BF5 (URO)

U+9C3A (URO)

U+9C3A (URO)

U+9C3A (URO)

U+9C3A (URO)

U+9C3A (URO)

U+9C3A (URO)

U+9C3A (URO)

U+9C3A (URO)

U+9C3A (URO)

U+9C3A (URO)

Note: Compare 01-16-19.

01-82-46
(JIS 724e)
(EUC f2ce)
(SJIS e9cc)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)

U+9BF2 (URO)
01-82-47
(JIS 724f)
(EUC f2cf)
(SJIS e9cd)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)

U+9BF1 (URO)
01-82-48
(JIS 7250)
(EUC f2d0)
(SJIS e9ce)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)

U+9BF0 (URO)
01-82-49
(JIS 7251)
(EUC f2d1)
(SJIS e9cf)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)

U+9C15 (URO)
01-82-50
(JIS 7252)
(EUC f2d2)
(SJIS e9d0)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)

U+9C14 (URO)
01-82-51
(JIS 7253)
(EUC f2d3)
(SJIS e9d1)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)

U+9C09 (URO)
01-82-52
(JIS 7254)
(EUC f2d4)
(SJIS e9d2)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)

U+9C13 (URO)
01-82-53
(JIS 7255)
(EUC f2d5)
(SJIS e9d3)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)

U+9C0C (URO)
01-82-54
(JIS 7256)
(EUC f2d6)
(SJIS e9d4)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)

U+9C06 (URO)
01-82-55
(JIS 7257)
(EUC f2d7)
(SJIS e9d5)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)

U+9C08 (URO)
01-82-56
(JIS 7258)
(EUC f2d8)
(SJIS e9d6)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)

U+9C12 (URO)
01-82-57
(JIS 7259)
(EUC f2d9)
(SJIS e9d7)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)

U+9C0A (URO)
01-82-58
(JIS 725a)
(EUC f2da)
(SJIS e9d8)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)

U+9C04 (URO)
01-82-59
(JIS 725b)
(EUC f2db)
(SJIS e9d9)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)

U+9C2E (URO)
01-82-60
(JIS 725c)
(EUC f2dc)
(SJIS e9da)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)

U+9C1B (URO)
01-82-61
(JIS 725d)
(EUC f2dd)
(SJIS e9db)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)

U+9C25 (URO)
01-82-62
(JIS 725e)
(EUC f2de)
(SJIS e9dc)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)

U+9C24 (URO)
01-82-63
(JIS 725f)
(EUC f2df)
(SJIS e9dd)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)

U+9C21 (URO)
01-82-64
(JIS 7260)
(EUC f2e0)
(SJIS e9de)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)

U+9C30 (URO)
01-82-65
(JIS 7261)
(EUC f2e1)
(SJIS e9df)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)

U+9C47 (URO)
01-82-66
(JIS 7262)
(EUC f2e2)
(SJIS e9e0)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)

U+9C32 (URO)
01-82-67
(JIS 7263)
(EUC f2e3)
(SJIS e9e1)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)

U+9C46 (URO)
01-82-68
(JIS 7264)
(EUC f2e4)
(SJIS e9e2)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)

U+9C3E (URO)
01-82-69
(JIS 7265)
(EUC f2e5)
(SJIS e9e3)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)

U+9C5A (URO)
01-82-70
(JIS 7266)
(EUC f2e6)
(SJIS e9e4)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)

U+9C60 (URO)
01-82-71
(JIS 7267)
(EUC f2e7)
(SJIS e9e5)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)

U+9C67 (URO)
01-82-72
(JIS 7268)
(EUC f2e8)
(SJIS e9e6)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)

U+9C76 (URO)
01-82-73
(JIS 7269)
(EUC f2e9)
(SJIS e9e7)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)

U+9C78 (URO)
01-82-74
(JIS 726a)
(EUC f2ea)
(SJIS e9e8)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)

U+9CE7 (URO)
01-82-75
(JIS 726b)
(EUC f2eb)
(SJIS e9e9)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)

U+9CEC (URO)
01-82-76
(JIS 726c)
(EUC f2ec)
(SJIS e9ea)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)

U+9CF0 (URO)
01-82-77
(JIS 726d)
(EUC f2ed)
(SJIS e9eb)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)

U+9D09 (URO)
01-82-78
(JIS 726e)
(EUC f2ee)
(SJIS e9ec)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)

U+9D08 (URO)
01-82-79
(JIS 726f)
(EUC f2ef)
(SJIS e9ed)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)

U+9CEB (URO)
01-82-80
(JIS 7270)
(EUC f2f0)
(SJIS e9ee)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)

U+9D03 (URO)
01-82-81
(JIS 7271)
(EUC f2f1)
(SJIS e9ef)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)

U+9D06 (URO)
01-82-82
(JIS 7272)
(EUC f2f2)
(SJIS e9f0)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)

U+9D2A (URO)
01-82-83
(JIS 7273)
(EUC f2f3)
(SJIS e9f1)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)

U+9D26 (URO)
01-82-84
(JIS 7274)
(EUC f2f4)
(SJIS e9f2)

U+9D2C (URO)

U+9D2C (URO)

U+9DAF (URO)

U+9DAF (URO)

U+9DAF (URO)

U+9DAF (URO)

U+9D2C (URO)

U+9D2C (URO)

U+9DAF (URO)

U+9DAF (URO)

U+9DAF (URO)

U+9DAF (URO)

U+9DAF (URO)

U+9DAF (URO)

U+9DAF (URO)

U+9DAF (URO)

U+9DAF (URO)

U+9DAF (URO)

Note: Compare 01-18-09.

01-82-85
(JIS 7275)
(EUC f2f5)
(SJIS e9f3)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)

U+9D23 (URO)
01-82-86
(JIS 7276)
(EUC f2f6)
(SJIS e9f4)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)

U+9D1F (URO)
01-82-87
(JIS 7277)
(EUC f2f7)
(SJIS e9f5)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)

U+9D44 (URO)
01-82-88
(JIS 7278)
(EUC f2f8)
(SJIS e9f6)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)

U+9D15 (URO)
01-82-89
(JIS 7279)
(EUC f2f9)
(SJIS e9f7)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)

U+9D12 (URO)
01-82-90
(JIS 727a)
(EUC f2fa)
(SJIS e9f8)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)

U+9D41 (URO)
01-82-91
(JIS 727b)
(EUC f2fb)
(SJIS e9f9)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
鴿
U+9D3F (URO)
01-82-92
(JIS 727c)
(EUC f2fc)
(SJIS e9fa)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)

U+9D3E (URO)
01-82-93
(JIS 727d)
(EUC f2fd)
(SJIS e9fb)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)

U+9D46 (URO)
01-82-94
(JIS 727e)
(EUC f2fe)
(SJIS e9fc)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)

U+9D48 (URO)
Codepoint 1978 JIS
Illustrative
1978 JIS
90JIS Pivot
1983 JIS 1990 JIS
Plane 1
2000 JIS
Plane 1
2004 JIS
Plane 1
NEC 78JIS
Illustrative
IBM 78JIS IBM 90JIS
Plane 1
Fujitsu MS / HTML5 Apple
Row + 10
Apple
PostScript
Apple
KanjiTalk7
ARIB
JIS Emoji
DoCoMo
JIS Emoji
au by KDDI
JIS Emoji
SoftBank
JIS Emoji
01-83-01
(JIS 7321)
(EUC f3a1)
(SJIS ea40)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)

U+9D5D (URO)
01-83-02
(JIS 7322)
(EUC f3a2)
(SJIS ea41)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)

U+9D5E (URO)
01-83-03
(JIS 7323)
(EUC f3a3)
(SJIS ea42)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)

U+9D64 (URO)
01-83-04
(JIS 7324)
(EUC f3a4)
(SJIS ea43)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)

U+9D51 (URO)
01-83-05
(JIS 7325)
(EUC f3a5)
(SJIS ea44)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)

U+9D50 (URO)
01-83-06
(JIS 7326)
(EUC f3a6)
(SJIS ea45)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)

U+9D59 (URO)
01-83-07
(JIS 7327)
(EUC f3a7)
(SJIS ea46)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)

U+9D72 (URO)
01-83-08
(JIS 7328)
(EUC f3a8)
(SJIS ea47)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)

U+9D89 (URO)
01-83-09
(JIS 7329)
(EUC f3a9)
(SJIS ea48)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)

U+9D87 (URO)
01-83-10
(JIS 732a)
(EUC f3aa)
(SJIS ea49)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)

U+9DAB (URO)
01-83-11
(JIS 732b)
(EUC f3ab)
(SJIS ea4a)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)

U+9D6F (URO)
01-83-12
(JIS 732c)
(EUC f3ac)
(SJIS ea4b)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)

U+9D7A (URO)
01-83-13
(JIS 732d)
(EUC f3ad)
(SJIS ea4c)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)

U+9D9A (URO)
01-83-14
(JIS 732e)
(EUC f3ae)
(SJIS ea4d)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)

U+9DA4 (URO)
01-83-15
(JIS 732f)
(EUC f3af)
(SJIS ea4e)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)

U+9DA9 (URO)
01-83-16
(JIS 7330)
(EUC f3b0)
(SJIS ea4f)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)

U+9DB2 (URO)
01-83-17
(JIS 7331)
(EUC f3b1)
(SJIS ea50)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)

U+9DC4 (URO)
01-83-18
(JIS 7332)
(EUC f3b2)
(SJIS ea51)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)

U+9DC1 (URO)
01-83-19
(JIS 7333)
(EUC f3b3)
(SJIS ea52)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)

U+9DBB (URO)
01-83-20
(JIS 7334)
(EUC f3b4)
(SJIS ea53)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)

U+9DB8 (URO)
01-83-21
(JIS 7335)
(EUC f3b5)
(SJIS ea54)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)

U+9DBA (URO)
01-83-22
(JIS 7336)
(EUC f3b6)
(SJIS ea55)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)

U+9DC6 (URO)
01-83-23
(JIS 7337)
(EUC f3b7)
(SJIS ea56)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)

U+9DCF (URO)
01-83-24
(JIS 7338)
(EUC f3b8)
(SJIS ea57)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)

U+9DC2 (URO)
01-83-25
(JIS 7339)
(EUC f3b9)
(SJIS ea58)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)

U+9DD9 (URO)
01-83-26
(JIS 733a)
(EUC f3ba)
(SJIS ea59)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)

U+9DD3 (URO)
01-83-27
(JIS 733b)
(EUC f3bb)
(SJIS ea5a)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)

U+9DF8 (URO)
01-83-28
(JIS 733c)
(EUC f3bc)
(SJIS ea5b)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)

U+9DE6 (URO)
01-83-29
(JIS 733d)
(EUC f3bd)
(SJIS ea5c)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)

U+9DED (URO)
01-83-30
(JIS 733e)
(EUC f3be)
(SJIS ea5d)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)

U+9DEF (URO)
01-83-31
(JIS 733f)
(EUC f3bf)
(SJIS ea5e)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)

U+9DFD (URO)
01-83-32
(JIS 7340)
(EUC f3c0)
(SJIS ea5f)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)

U+9E1A (URO)
01-83-33
(JIS 7341)
(EUC f3c1)
(SJIS ea60)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)

U+9E1B (URO)
01-83-34
(JIS 7342)
(EUC f3c2)
(SJIS ea61)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)

U+9E1E (URO)
01-83-35
(JIS 7343)
(EUC f3c3)
(SJIS ea62)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)

U+9E75 (URO)
01-83-36
(JIS 7344)
(EUC f3c4)
(SJIS ea63)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)

U+9E79 (URO)
01-83-37
(JIS 7345)
(EUC f3c5)
(SJIS ea64)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)

U+9E7D (URO)
01-83-38
(JIS 7346)
(EUC f3c6)
(SJIS ea65)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)

U+9E81 (URO)
01-83-39
(JIS 7347)
(EUC f3c7)
(SJIS ea66)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)

U+9E88 (URO)
01-83-40
(JIS 7348)
(EUC f3c8)
(SJIS ea67)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)

U+9E8B (URO)
01-83-41
(JIS 7349)
(EUC f3c9)
(SJIS ea68)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)

U+9E8C (URO)
01-83-42
(JIS 734a)
(EUC f3ca)
(SJIS ea69)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)

U+9E92 (URO)
01-83-43
(JIS 734b)
(EUC f3cb)
(SJIS ea6a)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)

U+9E95 (URO)
01-83-44
(JIS 734c)
(EUC f3cc)
(SJIS ea6b)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)

U+9E91 (URO)
01-83-45
(JIS 734d)
(EUC f3cd)
(SJIS ea6c)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)

U+9E9D (URO)
01-83-46
(JIS 734e)
(EUC f3ce)
(SJIS ea6d)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)

U+9EA5 (URO)
01-83-47
(JIS 734f)
(EUC f3cf)
(SJIS ea6e)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)

U+9EA9 (URO)
01-83-48
(JIS 7350)
(EUC f3d0)
(SJIS ea6f)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)

U+9EB8 (URO)
01-83-49
(JIS 7351)
(EUC f3d1)
(SJIS ea70)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)

U+9EAA (URO)
01-83-50
(JIS 7352)
(EUC f3d2)
(SJIS ea71)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)

U+9EAD (URO)
01-83-51
(JIS 7353)
(EUC f3d3)
(SJIS ea72)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)

U+9761 (URO)
01-83-52
(JIS 7354)
(EUC f3d4)
(SJIS ea73)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)

U+9ECC (URO)
01-83-53
(JIS 7355)
(EUC f3d5)
(SJIS ea74)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)

U+9ECE (URO)
01-83-54
(JIS 7356)
(EUC f3d6)
(SJIS ea75)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)

U+9ECF (URO)
01-83-55
(JIS 7357)
(EUC f3d7)
(SJIS ea76)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)

U+9ED0 (URO)
01-83-56
(JIS 7358)
(EUC f3d8)
(SJIS ea77)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)

U+9ED4 (URO)
01-83-57
(JIS 7359)
(EUC f3d9)
(SJIS ea78)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)

U+9EDC (URO)
01-83-58
(JIS 735a)
(EUC f3da)
(SJIS ea79)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)

U+9EDE (URO)
01-83-59
(JIS 735b)
(EUC f3db)
(SJIS ea7a)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)

U+9EDD (URO)
01-83-60
(JIS 735c)
(EUC f3dc)
(SJIS ea7b)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)

U+9EE0 (URO)
01-83-61
(JIS 735d)
(EUC f3dd)
(SJIS ea7c)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)

U+9EE5 (URO)
01-83-62
(JIS 735e)
(EUC f3de)
(SJIS ea7d)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)

U+9EE8 (URO)
01-83-63
(JIS 735f)
(EUC f3df)
(SJIS ea7e)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)

U+9EEF (URO)
01-83-64
(JIS 7360)
(EUC f3e0)
(SJIS ea80)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)

U+9EF4 (URO)
01-83-65
(JIS 7361)
(EUC f3e1)
(SJIS ea81)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)

U+9EF6 (URO)
01-83-66
(JIS 7362)
(EUC f3e2)
(SJIS ea82)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)

U+9EF7 (URO)
01-83-67
(JIS 7363)
(EUC f3e3)
(SJIS ea83)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)

U+9EF9 (URO)
01-83-68
(JIS 7364)
(EUC f3e4)
(SJIS ea84)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)

U+9EFB (URO)
01-83-69
(JIS 7365)
(EUC f3e5)
(SJIS ea85)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)

U+9EFC (URO)
01-83-70
(JIS 7366)
(EUC f3e6)
(SJIS ea86)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)

U+9EFD (URO)
01-83-71
(JIS 7367)
(EUC f3e7)
(SJIS ea87)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)

U+9F07 (URO)
01-83-72
(JIS 7368)
(EUC f3e8)
(SJIS ea88)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)

U+9F08 (URO)
01-83-73
(JIS 7369)
(EUC f3e9)
(SJIS ea89)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)

U+76B7 (URO)
01-83-74
(JIS 736a)
(EUC f3ea)
(SJIS ea8a)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)

U+9F15 (URO)
01-83-75
(JIS 736b)
(EUC f3eb)
(SJIS ea8b)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)

U+9F21 (URO)
01-83-76
(JIS 736c)
(EUC f3ec)
(SJIS ea8c)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)

U+9F2C (URO)
01-83-77
(JIS 736d)
(EUC f3ed)
(SJIS ea8d)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)

U+9F3E (URO)
01-83-78
(JIS 736e)
(EUC f3ee)
(SJIS ea8e)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)

U+9F4A (URO)
01-83-79
(JIS 736f)
(EUC f3ef)
(SJIS ea8f)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)

U+9F52 (URO)
01-83-80
(JIS 7370)
(EUC f3f0)
(SJIS ea90)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)

U+9F54 (URO)
01-83-81
(JIS 7371)
(EUC f3f1)
(SJIS ea91)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)

U+9F63 (URO)
01-83-82
(JIS 7372)
(EUC f3f2)
(SJIS ea92)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)

U+9F5F (URO)
01-83-83
(JIS 7373)
(EUC f3f3)
(SJIS ea93)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)

U+9F60 (URO)
01-83-84
(JIS 7374)
(EUC f3f4)
(SJIS ea94)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)

U+9F61 (URO)
01-83-85
(JIS 7375)
(EUC f3f5)
(SJIS ea95)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)

U+9F66 (URO)
01-83-86
(JIS 7376)
(EUC f3f6)
(SJIS ea96)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)

U+9F67 (URO)
01-83-87
(JIS 7377)
(EUC f3f7)
(SJIS ea97)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)

U+9F6C (URO)
01-83-88
(JIS 7378)
(EUC f3f8)
(SJIS ea98)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)

U+9F6A (URO)
01-83-89
(JIS 7379)
(EUC f3f9)
(SJIS ea99)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)

U+9F77 (URO)
01-83-90
(JIS 737a)
(EUC f3fa)
(SJIS ea9a)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)

U+9F72 (URO)
01-83-91
(JIS 737b)
(EUC f3fb)
(SJIS ea9b)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)

U+9F76 (URO)
01-83-92
(JIS 737c)
(EUC f3fc)
(SJIS ea9c)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)

U+9F95 (URO)
01-83-93
(JIS 737d)
(EUC f3fd)
(SJIS ea9d)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)

U+9F9C (URO)
01-83-94
(JIS 737e)
(EUC f3fe)
(SJIS ea9e)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)

U+9FA0 (URO)
Codepoint 1978 JIS
Illustrative
1978 JIS
90JIS Pivot
1983 JIS 1990 JIS
Plane 1
2000 JIS
Plane 1
2004 JIS
Plane 1
NEC 78JIS
Illustrative
IBM 78JIS IBM 90JIS
Plane 1
Fujitsu MS / HTML5 Apple
Row + 10
Apple
PostScript
Apple
KanjiTalk7
ARIB
JIS Emoji
DoCoMo
JIS Emoji
au by KDDI
JIS Emoji
SoftBank
JIS Emoji
01-84-01
(JIS 7421)
(EUC f4a1)
(SJIS ea9f)

U+582F (URO)

U+582F (URO)

U+582F (URO)

U+582F (URO)

U+5C2D (URO)

U+582F (URO)

U+582F (URO)

U+582F (URO)

U+582F (URO)

U+582F (URO)

U+582F (URO)

U+582F (URO)

U+582F (URO)

U+582F (URO)

U+582F (URO)

Note: Compare 01-22-38.

01-84-02
(JIS 7422)
(EUC f4a2)
(SJIS eaa0)

U+69C7 (URO)

U+69C7 (URO)

U+69C7 (URO)

U+69C7 (URO)

U+69D9 (URO)

U+69C7 (URO)

U+69C7 (URO)

U+69C7 (URO)

U+69C7 (URO)

U+69C7 (URO)

U+69C7 (URO)

U+69C7 (URO)

U+69C7 (URO)

U+69C7 (URO)

U+69C7 (URO)

Note: Compare 01-43-74.

01-84-03
(JIS 7423)
(EUC f4a3)
(SJIS eaa1)

U+9059 (URO)

U+9059 (URO)

U+9059 (URO)

U+9059 (URO)

U+9065 (URO)

U+9059 (URO)

U+9059 (URO)

U+9059 (URO)

U+9059 (URO)

U+9059 (URO)

U+9059 (URO)

U+9059 (URO)

U+9059 (URO)

U+9059 (URO)

U+9059 (URO)

Note: Compare 01-45-58.

01-84-04
(JIS 7424)
(EUC f4a4)
(SJIS eaa2)

U+7464 (URO)

U+7464 (URO)

U+7464 (URO)

U+7464 (URO)

U+7476 (URO)

U+7464 (URO)

U+7464 (URO)

U+7464 (URO)

U+7464 (URO)

U+7464 (URO)

U+7464 (URO)

U+7464 (URO)

U+7464 (URO)

U+7464 (URO)

U+7464 (URO)

Note: Compare 01-64-86.

01-84-05
(JIS 7425)
(EUC f4a5)
(SJIS eaa3)

U+51DC (URO)

U+51DC (URO)

U+51DC (URO)

U+51DC (URO)

U+51DC (URO)

U+51DC (URO)

U+51DC (URO)

U+51DC (URO)

U+51DC (URO)

U+51DC (URO)

U+51DC (URO)

U+51DC (URO)

U+51DC (URO)

U+51DC (URO)

Note: Compare 01-49-59.

01-84-06
(JIS 7426)
(EUC f4a6)
(SJIS eaa4)

U+7199 (URO)

U+7199 (URO)

U+7199 (URO)

U+7155 (URO)

U+7199 (URO)

U+7199 (URO)

U+7199 (URO)

U+7199 (URO)

U+7199 (URO)

U+7199 (URO)

U+7199 (URO)

U+7199 (URO)

U+7199 (URO)

U+7199 (URO)

Note: Compare 01-63-70.

01-84-07
(JIS 7427)
(EUC f4a7)
(SJIS eaa5)

U+5653 (URO)
01-84-08
(JIS 7428)
(EUC f4a8)
(SJIS eaa6)

U+5DE2 (URO)

U+5DE2 (URO)
01-84-09
(JIS 7429)
(EUC f4a9)
(SJIS eaa7)

U+5E14 (URO)

U+5E14 (URO)
01-84-10
(JIS 742a)
(EUC f4aa)
(SJIS eaa8)

U+5E18 (URO)

U+5E18 (URO)
01-84-11
(JIS 742b)
(EUC f4ab)
(SJIS eaa9)

U+5E58 (URO)

U+5E58 (URO)
01-84-12
(JIS 742c)
(EUC f4ac)
(SJIS eaaa)

U+5E5E (URO)

U+5E5E (URO)
01-84-13
(JIS 742d)
(EUC f4ad)
(SJIS eaab)

U+5EBE (URO)

U+5EBE (URO)
01-84-14
(JIS 742e)
(EUC f4ae)
(SJIS eaac)

U+F928 (CI)

U+F928 (CI)
01-84-15
(JIS 742f)
(EUC f4af)
(SJIS eaad)

U+5ECB (URO)

U+5ECB (URO)
01-84-16
(JIS 7430)
(EUC f4b0)
(SJIS eaae)

U+5EF9 (URO)

U+5EF9 (URO)
01-84-17
(JIS 7431)
(EUC f4b1)
(SJIS eaaf)

U+5F00 (URO)

U+5F00 (URO)
01-84-18
(JIS 7432)
(EUC f4b2)
(SJIS eab0)

U+5F02 (URO)

U+5F02 (URO)
01-84-19
(JIS 7433)
(EUC f4b3)
(SJIS eab1)

U+5F07 (URO)

U+5F07 (URO)
01-84-20
(JIS 7434)
(EUC f4b4)
(SJIS eab2)

U+5F1D (URO)

U+5F1D (URO)
01-84-21
(JIS 7435)
(EUC f4b5)
(SJIS eab3)

U+5F23 (URO)

U+5F23 (URO)
01-84-22
(JIS 7436)
(EUC f4b6)
(SJIS eab4)

U+5F34 (URO)

U+5F34 (URO)
01-84-23
(JIS 7437)
(EUC f4b7)
(SJIS eab5)

U+5F36 (URO)

U+5F36 (URO)
01-84-24
(JIS 7438)
(EUC f4b8)
(SJIS eab6)

U+5F3D (URO)

U+5F3D (URO)
01-84-25
(JIS 7439)
(EUC f4b9)
(SJIS eab7)

U+5F40 (URO)

U+5F40 (URO)
01-84-26
(JIS 743a)
(EUC f4ba)
(SJIS eab8)

U+5F45 (URO)

U+5F45 (URO)
01-84-27
(JIS 743b)
(EUC f4bb)
(SJIS eab9)

U+5F54 (URO)

U+5F54 (URO)
01-84-28
(JIS 743c)
(EUC f4bc)
(SJIS eaba)

U+5F58 (URO)

U+5F58 (URO)
01-84-29
(JIS 743d)
(EUC f4bd)
(SJIS eabb)

U+5F64 (URO)

U+5F64 (URO)
01-84-30
(JIS 743e)
(EUC f4be)
(SJIS eabc)

U+5F67 (URO)

U+5F67 (URO)
01-84-31
(JIS 743f)
(EUC f4bf)
(SJIS eabd)

U+5F7D (URO)

U+5F7D (URO)
01-84-32
(JIS 7440)
(EUC f4c0)
(SJIS eabe)

U+5F89 (URO)

U+5F89 (URO)
01-84-33
(JIS 7441)
(EUC f4c1)
(SJIS eabf)

U+5F9C (URO)

U+5F9C (URO)
01-84-34
(JIS 7442)
(EUC f4c2)
(SJIS eac0)

U+5FA7 (URO)

U+5FA7 (URO)
01-84-35
(JIS 7443)
(EUC f4c3)
(SJIS eac1)

U+5FAF (URO)

U+5FAF (URO)
01-84-36
(JIS 7444)
(EUC f4c4)
(SJIS eac2)

U+5FB5 (URO)

U+5FB5 (URO)
01-84-37
(JIS 7445)
(EUC f4c5)
(SJIS eac3)

U+5FB7 (URO)

U+5FB7 (URO)
01-84-38
(JIS 7446)
(EUC f4c6)
(SJIS eac4)

U+5FC9 (URO)

U+5FC9 (URO)
01-84-39
(JIS 7447)
(EUC f4c7)
(SJIS eac5)

U+5FDE (URO)

U+5FDE (URO)
01-84-40
(JIS 7448)
(EUC f4c8)
(SJIS eac6)

U+5FE1 (URO)

U+5FE1 (URO)
01-84-41
(JIS 7449)
(EUC f4c9)
(SJIS eac7)

U+5FE9 (URO)

U+5FE9 (URO)
01-84-42
(JIS 744a)
(EUC f4ca)
(SJIS eac8)

U+600D (URO)

U+600D (URO)
01-84-43
(JIS 744b)
(EUC f4cb)
(SJIS eac9)

U+6014 (URO)

U+6014 (URO)
01-84-44
(JIS 744c)
(EUC f4cc)
(SJIS eaca)

U+6018 (URO)

U+6018 (URO)
01-84-45
(JIS 744d)
(EUC f4cd)
(SJIS eacb)

U+6033 (URO)

U+6033 (URO)
01-84-46
(JIS 744e)
(EUC f4ce)
(SJIS eacc)

U+6035 (URO)

U+6035 (URO)
01-84-47
(JIS 744f)
(EUC f4cf)
(SJIS eacd)

U+6047 (URO)

U+6047 (URO)
01-84-48
(JIS 7450)
(EUC f4d0)
(SJIS eace)

U+FA3D (CI)

U+FA3D (CI)
01-84-49
(JIS 7451)
(EUC f4d1)
(SJIS eacf)

U+609D (URO)

U+609D (URO)
01-84-50
(JIS 7452)
(EUC f4d2)
(SJIS ead0)

U+609E (URO)

U+609E (URO)
01-84-51
(JIS 7453)
(EUC f4d3)
(SJIS ead1)

U+60CB (URO)

U+60CB (URO)
01-84-52
(JIS 7454)
(EUC f4d4)
(SJIS ead2)

U+60D4 (URO)

U+60D4 (URO)
01-84-53
(JIS 7455)
(EUC f4d5)
(SJIS ead3)

U+60D5 (URO)

U+60D5 (URO)
01-84-54
(JIS 7456)
(EUC f4d6)
(SJIS ead4)

U+60DD (URO)

U+60DD (URO)
01-84-55
(JIS 7457)
(EUC f4d7)
(SJIS ead5)

U+60F8 (URO)

U+60F8 (URO)
01-84-56
(JIS 7458)
(EUC f4d8)
(SJIS ead6)

U+611C (URO)

U+611C (URO)
01-84-57
(JIS 7459)
(EUC f4d9)
(SJIS ead7)

U+612B (URO)

U+612B (URO)
01-84-58
(JIS 745a)
(EUC f4da)
(SJIS ead8)

U+6130 (URO)

U+6130 (URO)
01-84-59
(JIS 745b)
(EUC f4db)
(SJIS ead9)

U+6137 (URO)

U+6137 (URO)
01-84-60
(JIS 745c)
(EUC f4dc)
(SJIS eada)

U+FA3E (CI)

U+FA3E (CI)
01-84-61
(JIS 745d)
(EUC f4dd)
(SJIS eadb)

U+618D (URO)

U+618D (URO)
01-84-62
(JIS 745e)
(EUC f4de)
(SJIS eadc)
憎
U+FA3F (CI)
憎
U+FA3F (CI)
01-84-63
(JIS 745f)
(EUC f4df)
(SJIS eadd)

U+61BC (URO)

U+61BC (URO)
01-84-64
(JIS 7460)
(EUC f4e0)
(SJIS eade)

U+61B9 (URO)

U+61B9 (URO)
01-84-65
(JIS 7461)
(EUC f4e1)
(SJIS eadf)

U+FA40 (CI)

U+FA40 (CI)
01-84-66
(JIS 7462)
(EUC f4e2)
(SJIS eae0)

U+6222 (URO)

U+6222 (URO)
01-84-67
(JIS 7463)
(EUC f4e3)
(SJIS eae1)

U+623E (URO)

U+623E (URO)
01-84-68
(JIS 7464)
(EUC f4e4)
(SJIS eae2)

U+6243 (URO)

U+6243 (URO)
01-84-69
(JIS 7465)
(EUC f4e5)
(SJIS eae3)

U+6256 (URO)

U+6256 (URO)
01-84-70
(JIS 7466)
(EUC f4e6)
(SJIS eae4)

U+625A (URO)

U+625A (URO)
01-84-71
(JIS 7467)
(EUC f4e7)
(SJIS eae5)

U+626F (URO)

U+626F (URO)
01-84-72
(JIS 7468)
(EUC f4e8)
(SJIS eae6)

U+6285 (URO)

U+6285 (URO)
01-84-73
(JIS 7469)
(EUC f4e9)
(SJIS eae7)

U+62C4 (URO)

U+62C4 (URO)
01-84-74
(JIS 746a)
(EUC f4ea)
(SJIS eae8)

U+62D6 (URO)

U+62D6 (URO)
01-84-75
(JIS 746b)
(EUC f4eb)
(SJIS eae9)

U+62FC (URO)

U+62FC (URO)
01-84-76
(JIS 746c)
(EUC f4ec)
(SJIS eaea)

U+630A (URO)

U+630A (URO)
01-84-77
(JIS 746d)
(EUC f4ed)
(SJIS eaeb)

U+6318 (URO)

U+6318 (URO)
01-84-78
(JIS 746e)
(EUC f4ee)
(SJIS eaec)

U+6339 (URO)

U+6339 (URO)
01-84-79
(JIS 746f)
(EUC f4ef)
(SJIS eaed)

U+6343 (URO)

U+6343 (URO)
01-84-80
(JIS 7470)
(EUC f4f0)
(SJIS eaee)

U+6365 (URO)

U+6365 (URO)
01-84-81
(JIS 7471)
(EUC f4f1)
(SJIS eaef)

U+637C (URO)

U+637C (URO)
01-84-82
(JIS 7472)
(EUC f4f2)
(SJIS eaf0)

U+63E5 (URO)

U+63E5 (URO)
01-84-83
(JIS 7473)
(EUC f4f3)
(SJIS eaf1)

U+63ED (URO)

U+63ED (URO)
01-84-84
(JIS 7474)
(EUC f4f4)
(SJIS eaf2)

U+63F5 (URO)

U+63F5 (URO)
01-84-85
(JIS 7475)
(EUC f4f5)
(SJIS eaf3)

U+6410 (URO)

U+6410 (URO)
01-84-86
(JIS 7476)
(EUC f4f6)
(SJIS eaf4)

U+6414 (URO)

U+6414 (URO)

Note: Compare 01-33-63 and 02-32-43.

01-84-87
(JIS 7477)
(EUC f4f7)
(SJIS eaf5)

U+6422 (URO)

U+6422 (URO)
01-84-88
(JIS 7478)
(EUC f4f8)
(SJIS eaf6)

U+6479 (URO)

U+6479 (URO)
01-84-89
(JIS 7479)
(EUC f4f9)
(SJIS eaf7)

U+6451 (URO)

U+6451 (URO)

Note: Compare 01-36-47 and 02-32-59.

01-84-90
(JIS 747a)
(EUC f4fa)
(SJIS eaf8)

U+6460 (URO)

U+6460 (URO)
01-84-91
(JIS 747b)
(EUC f4fb)
(SJIS eaf9)

U+646D (URO)

U+646D (URO)
01-84-92
(JIS 747c)
(EUC f4fc)
(SJIS eafa)

U+64CE (URO)

U+64CE (URO)
01-84-93
(JIS 747d)
(EUC f4fd)
(SJIS eafb)

U+64BE (URO)

U+64BE (URO)
01-84-94
(JIS 747e)
(EUC f4fe)
(SJIS eafc)

U+64BF (URO)

U+64BF (URO)
Codepoint 1978 JIS
Illustrative
1978 JIS
90JIS Pivot
1983 JIS 1990 JIS
Plane 1
2000 JIS
Plane 1
2004 JIS
Plane 1
NEC 78JIS
Illustrative
IBM 78JIS IBM 90JIS
Plane 1
Fujitsu MS / HTML5 Apple
Row + 10
Apple
PostScript
Apple
KanjiTalk7
ARIB
JIS Emoji
DoCoMo
JIS Emoji
au by KDDI
JIS Emoji
SoftBank
JIS Emoji

Note: Rows 85 through 91 contain the bulk of the "JIS" representations of emoji, in a layout defined by au by KDDI. In contrast to the beyond-JIS Shift_JIS representations of the emoji, which make no attempt to be compatible with one another (well, au avoids DoCoMo, but SoftBank collides with both, and none of them line up), the JIS representations from DoCoMo and SoftBank seem to endeavour to approximately match au where possible.

01-85-01
(JIS 7521)
(EUC f5a1)
(SJIS eb40)

U+64C4 (URO)

U+64C4 (URO)

U+E000 (PUA)
🌠
U+1F320 (SMP)
01-85-02
(JIS 7522)
(EUC f5a2)
(SJIS eb41)

U+64CA (URO)

U+64CA (URO)

U+E001 (PUA)

U+3001+(F87E)
→U+FE11 (VF)

U+3001+(F87E)
→U+FE11 (VF)
🌀
U+1F300 (SMP)
🌀
U+1F300 (SMP)
🌀
U+1F300 (SMP)
01-85-03
(JIS 7523)
(EUC f5a3)
(SJIS eb42)

U+64D0 (URO)

U+64D0 (URO)

U+E002 (PUA)

U+3002+(F87E)
→U+FE12 (VF)

U+3002+(F87E)
→U+FE12 (VF)
🚥
U+1F6A5 (SMP)
🚥
U+1F6A5 (SMP)
🚥
U+1F6A5 (SMP)
01-85-04
(JIS 7524)
(EUC f5a4)
(SJIS eb43)

U+64F7 (URO)

U+64F7 (URO)

U+E003 (PUA)
🏃
U+1F3C3 (SMP)
🏃
U+1F3C3 (SMP)
🏃
U+1F3C3 (SMP)
01-85-05
(JIS 7525)
(EUC f5a5)
(SJIS eb44)

U+64FB (URO)

U+64FB (URO)

U+E004 (PUA)
❇️
U+2747+(FE0F)
01-85-06
(JIS 7526)
(EUC f5a6)
(SJIS eb45)

U+6522 (URO)

U+6522 (URO)

U+E005 (PUA)
🎡
U+1F3A1 (SMP)
🎡
U+1F3A1 (SMP)

Note: RE 2000 JIS / 2004 JIS: compare 01-58-25 and 02-33-34.

01-85-07
(JIS 7527)
(EUC f5a7)
(SJIS eb46)

U+6529 (URO)

U+6529 (URO)

U+E006 (PUA)
🎰
U+1F3B0 (SMP)
🎰
U+1F3B0 (SMP)
01-85-08
(JIS 7528)
(EUC f5a8)
(SJIS eb47)

U+FA41 (CI)

U+FA41 (CI)

U+E007 (PUA)
🎊
U+1F38A (SMP)
01-85-09
(JIS 7529)
(EUC f5a9)
(SJIS eb48)

U+6567 (URO)

U+6567 (URO)

U+E008 (PUA)
🐳
U+1F433 (SMP)
🐳
U+1F433 (SMP)
01-85-10
(JIS 752a)
(EUC f5aa)
(SJIS eb49)

U+659D (URO)

U+659D (URO)

U+E009 (PUA)
😃
U+1F603 (SMP)
😃
U+1F603 (SMP)
😃
U+1F603 (SMP)
01-85-11
(JIS 752b)
(EUC f5ab)
(SJIS eb4a)

U+FA42 (CI)

U+FA42 (CI)

U+E00A (PUA)
😠
U+1F620 (SMP)
😠
U+1F620 (SMP)
😠
U+1F620 (SMP)
01-85-12
(JIS 752c)
(EUC f5ac)
(SJIS eb4b)

U+6600 (URO)

U+6600 (URO)

U+E00B (PUA)
😭
U+1F62D (SMP)
😭
U+1F62D (SMP)
😭
U+1F62D (SMP)
01-85-13
(JIS 752d)
(EUC f5ad)
(SJIS eb4c)

U+6609 (URO)

U+6609 (URO)

U+E00C (PUA)
😫
U+1F62B (SMP)
01-85-14
(JIS 752e)
(EUC f5ae)
(SJIS eb4d)

U+6615 (URO)

U+6615 (URO)

U+E00D (PUA)
💤
U+1F4A4 (SMP)
💤
U+1F4A4 (SMP)
💤
U+1F4A4 (SMP)
01-85-15
(JIS 752f)
(EUC f5af)
(SJIS eb4e)

U+661E (URO)

U+661E (URO)

U+E00E (PUA)
💡
U+1F4A1 (SMP)
💡
U+1F4A1 (SMP)
💡
U+1F4A1 (SMP)
01-85-16
(JIS 7530)
(EUC f5b0)
(SJIS eb4f)

U+663A (URO)

U+663A (URO)

U+E00F (PUA)
💔
U+1F494 (SMP)
💔
U+1F494 (SMP)
💔
U+1F494 (SMP)
01-85-17
(JIS 7531)
(EUC f5b1)
(SJIS eb50)

U+6622 (URO)

U+6622 (URO)

U+E010 (PUA)

U+FFE3+(F87E)

U+FFE3+(F87E)
💕
U+1F495 (SMP)
💕
U+1F495 (SMP)
01-85-18
(JIS 7532)
(EUC f5b2)
(SJIS eb51)

U+6624 (URO)

U+6624 (URO)

U+E011 (PUA)

U+FE33 (VCF)

U+FE33 (VCF)
✴️
U+2734+(FE0F)
✴️
U+2734+(FE0F)
01-85-19
(JIS 7533)
(EUC f5b3)
(SJIS eb52)

U+662B (URO)

U+662B (URO)

U+E012 (PUA)
💣
U+1F4A3 (SMP)
💣
U+1F4A3 (SMP)
💣
U+1F4A3 (SMP)
01-85-20
(JIS 7534)
(EUC f5b4)
(SJIS eb53)

U+6630 (URO)

U+6630 (URO)

U+E013 (PUA)
🔥
U+1F525 (SMP)
🔥
U+1F525 (SMP)
01-85-21
(JIS 7535)
(EUC f5b5)
(SJIS eb54)

U+6631 (URO)

U+6631 (URO)

U+E014 (PUA)

U+23F3 (BMP)

U+23F3 (BMP)
01-85-22
(JIS 7536)
(EUC f5b6)
(SJIS eb55)

U+6633 (URO)

U+6633 (URO)

U+E015 (PUA)
🚬
U+1F6AC (SMP)
🚬
U+1F6AC (SMP)
🚬
U+1F6AC (SMP)
01-85-23
(JIS 7537)
(EUC f5b7)
(SJIS eb56)

U+66FB (URO)

U+66FB (URO)

U+E016 (PUA)
🚭
U+1F6AD (SMP)
🚭
U+1F6AD (SMP)
🚭
U+1F6AD (SMP)
01-85-24
(JIS 7538)
(EUC f5b8)
(SJIS eb57)

U+6648 (URO)

U+6648 (URO)

U+E017 (PUA)
♿️
U+267F+(FE0F)
♿️
U+267F+(FE0F)
♿️
U+267F+(FE0F)
01-85-25
(JIS 7539)
(EUC f5b9)
(SJIS eb58)

U+664C (URO)

U+664C (URO)

U+E018 (PUA)
🔰
U+1F530 (SMP)
🔰
U+1F530 (SMP)
01-85-26
(JIS 753a)
(EUC f5ba)
(SJIS eb59)
𣇄
U+231C4 (CJKB)
𣇄
U+231C4 (CJKB)

U+E019 (PUA)
⚠️
U+26A0+(FE0F)
⚠️
U+26A0+(FE0F)
⚠️
U+26A0+(FE0F)
01-85-27
(JIS 753b)
(EUC f5bb)
(SJIS eb5a)

U+6659 (URO)

U+6659 (URO)

U+E01A (PUA)
❗️
U+2757+(FE0F)
❗️
U+2757+(FE0F)
❗️
U+2757+(FE0F)
01-85-28
(JIS 753c)
(EUC f5bc)
(SJIS eb5b)

U+665A (URO)

U+665A (URO)

U+E01B (PUA)

U+30FC+(F87E)

U+30FC+(F87E)

U+2753 (BMP)

U+2753 (BMP)
01-85-29
(JIS 753d)
(EUC f5bd)
(SJIS eb5c)

U+6661 (URO)

U+6661 (URO)

U+E01C (PUA)

U+FE31 (VCF)

U+FE31 (VCF)
⛔️
U+26D4+(FE0F)
01-85-30
(JIS 753e)
(EUC f5be)
(SJIS eb5d)

U+6665 (URO)

U+6665 (URO)

U+E01D (PUA)

U+2010+(F87E)

U+2010+(F87E)
⛄️
U+26C4+(FE0F)
⛄️
U+26C4+(FE0F)
⛄️
U+26C4+(FE0F)
01-85-31
(JIS 753f)
(EUC f5bf)
(SJIS eb5e)

U+6673 (URO)

U+6673 (URO)

U+E01E (PUA)
🌙
U+1F319 (SMP)
🌙
U+1F319 (SMP)
🌙
U+1F319 (SMP)
01-85-32
(JIS 7540)
(EUC f5c0)
(SJIS eb5f)

U+6677 (URO)

U+6677 (URO)

U+E01F (PUA)
⚡️
U+26A1+(FE0F)
⚡️
U+26A1+(FE0F)
⚡️
U+26A1+(FE0F)
01-85-33
(JIS 7541)
(EUC f5c1)
(SJIS eb60)

U+6678 (URO)

U+6678 (URO)

U+E020 (PUA)

U+301C+(F87E)

U+301C+(F87E)
☀️
U+2600+(FE0F)
☀️
U+2600+(FE0F)
☀️
U+2600+(FE0F)
01-85-34
(JIS 7542)
(EUC f5c2)
(SJIS eb61)

U+668D (URO)

U+668D (URO)

U+E021 (PUA)

U+2016+(F87E)

U+2016+(F87E)
🌛
U+1F31B (SMP)
01-85-35
(JIS 7543)
(EUC f5c3)
(SJIS eb62)

U+FA43 (CI)

U+FA43 (CI)

U+E022 (PUA)

U+FF5C+(F87E)

U+FF5C+(F87E)
❄️
U+2744+(FE0F)
01-85-36
(JIS 7544)
(EUC f5c4)
(SJIS eb63)

U+66A0 (URO)

U+66A0 (URO)

U+E023 (PUA)

U+2026+(F87E)
→U+FE19 (VF)

U+2026+(F87E)
→U+FE19 (VF)
⭐️
U+2B50+(FE0F)
⭐️
U+2B50+(FE0F)
01-85-37
(JIS 7545)
(EUC f5c5)
(SJIS eb64)

U+66B2 (URO)

U+66B2 (URO)

U+E024 (PUA)

U+FE30 (VCF)

U+FE30 (VCF)
☔️
U+2614+(FE0F)
☔️
U+2614+(FE0F)
☔️
U+2614+(FE0F)
01-85-38
(JIS 7546)
(EUC f5c6)
(SJIS eb65)

U+66BB (URO)

U+66BB (URO)

U+E025 (PUA)
☁️
U+2601+(FE0F)
☁️
U+2601+(FE0F)
☁️
U+2601+(FE0F)
01-85-39
(JIS 7547)
(EUC f5c7)
(SJIS eb66)

U+66C6 (URO)

U+66C6 (URO)

U+E026 (PUA)
⛅️
U+26C5+(FE0F)

Note: The zodiac signs following this point were implemented as images of the actual animals, et cetera, by au by KDDI prior to 2012. Most of these today have considerably closer Unicode mappings than just the signs. See au's own chart for the changes and cross-vendor issues.

01-85-40
(JIS 7548)
(EUC f5c8)
(SJIS eb67)

U+66C8 (URO)

U+66C8 (URO)

U+E027 (PUA)
♈️
U+2648+(FE0F)
♈️ / 🐏
U+2648+(FE0F)
→U+1F40F (SMP)
♈️
U+2648+(FE0F)
01-85-41
(JIS 7549)
(EUC f5c9)
(SJIS eb68)

U+3B22 (CJKA)

U+3B22 (CJKA)

U+E028 (PUA)
♉️
U+2649+(FE0F)
♉️ / 🐂
U+2649+(FE0F)
→U+1F402 (SMP)
♉️
U+2649+(FE0F)
01-85-42
(JIS 754a)
(EUC f5ca)
(SJIS eb69)

U+66DB (URO)

U+66DB (URO)

U+E029 (PUA)

U+FE35 (VCF)

U+FE35 (VCF)
♊️
U+264A+(FE0F)
♊️ / 👬
U+264A+(FE0F)
→U+1F46C (SMP)
♊️
U+264A+(FE0F)

Note: The old au-by-KDDI glyph is two smiling faces (Castor and Pollux, presumably) pressed together.

01-85-43
(JIS 754b)
(EUC f5cb)
(SJIS eb6a)

U+66E8 (URO)

U+66E8 (URO)

U+E02A (PUA)

U+FE36 (VCF)

U+FE36 (VCF)
♋️
U+264B+(FE0F)
♋️ / 🦀
U+264B+(FE0F)
→U+1F980 (SMP)
♋️
U+264B+(FE0F)
01-85-44
(JIS 754c)
(EUC f5cc)
(SJIS eb6b)

U+66FA (URO)

U+66FA (URO)

U+E02B (PUA)

U+FE39 (VCF)

U+FE39 (VCF)
♌️
U+264C+(FE0F)
♌️ / 🦁
U+264C+(FE0F)
→U+1F981 (SMP)
♌️
U+264C+(FE0F)
01-85-45
(JIS 754d)
(EUC f5cd)
(SJIS eb6c)

U+6713 (URO)

U+6713 (URO)

U+E02C (PUA)

U+FE3A (VCF)

U+FE3A (VCF)
♍️
U+264D+(FE0F)
♍️ / 👧
U+264D+(FE0F)
→U+1F467 (SMP)
♍️
U+264D+(FE0F)
01-85-46
(JIS 754e)
(EUC f5ce)
(SJIS eb6d)

U+F929 (CI)

U+F929 (CI)

U+E02D (PUA)

U+FF3B+(F87E)
→U+FE47 (VCF)

U+FF3B+(F87E)
→U+FE47 (VCF)
♎️
U+264E+(FE0F)
♎️ / ⚖️
U+264E+(FE0F)
→U+2696+(FE0F)
♎️
U+264E+(FE0F)
01-85-47
(JIS 754f)
(EUC f5cf)
(SJIS eb6e)

U+6733 (URO)

U+6733 (URO)

U+E02E (PUA)

U+FF3D+(F87E)
→U+FE48 (VCF)

U+FF3D+(F87E)
→U+FE48 (VCF)
♏️
U+264F+(FE0F)
♏️ / 🦂
U+264F+(FE0F)
→U+1F982 (SMP)
♏️
U+264F+(FE0F)
01-85-48
(JIS 7550)
(EUC f5d0)
(SJIS eb6f)

U+6766 (URO)

U+6766 (URO)

U+E02F (PUA)

U+FE37 (VCF)

U+FE37 (VCF)
♐️
U+2650+(FE0F)
♐️ / 🏹
U+2650+(FE0F)
→U+1F3F9 (SMP)
♐️
U+2650+(FE0F)
01-85-49
(JIS 7551)
(EUC f5d1)
(SJIS eb70)

U+6747 (URO)

U+6747 (URO)

U+E030 (PUA)

U+FE38 (VCF)

U+FE38 (VCF)
♑️
U+2651+(FE0F)
♑️ / 🐐
U+2651+(FE0F)
→U+1F410 (SMP)
♑️
U+2651+(FE0F)
01-85-50
(JIS 7552)
(EUC f5d2)
(SJIS eb71)

U+6748 (URO)

U+6748 (URO)

U+E031 (PUA)
︿
U+FE3F (VCF)
︿
U+FE3F (VCF)
♒️
U+2652+(FE0F)
♒️ / 🏺
U+2652+(FE0F)
→U+1F3FA (SMP)
♒️
U+2652+(FE0F)
01-85-51
(JIS 7553)
(EUC f5d3)
(SJIS eb72)

U+677B (URO)

U+677B (URO)

U+E032 (PUA)

U+FE40 (VCF)

U+FE40 (VCF)
♓️
U+2653+(FE0F)
♓️ / 🐟
U+2653+(FE0F)
→U+1F41F (SMP)
♓️
U+2653+(FE0F)
01-85-52
(JIS 7554)
(EUC f5d4)
(SJIS eb73)

U+6781 (URO)

U+6781 (URO)

U+E033 (PUA)

U+FE3D (VCF)

U+FE3D (VCF)

U+26CE (BMP)

U+26CE (BMP)

Note: The old au-by-KDDI glyph is a herculean figure wrestling a snake.

01-85-53
(JIS 7555)
(EUC f5d5)
(SJIS eb74)

U+6793 (URO)

U+6793 (URO)

U+E034 (PUA)

U+FE3E (VCF)

U+FE3E (VCF)
👜
U+1F45C (SMP)
👜
U+1F45C (SMP)
👜
U+1F45C (SMP)
01-85-54
(JIS 7556)
(EUC f5d6)
(SJIS eb75)

U+6798 (URO)

U+6798 (URO)

U+E035 (PUA)

U+FE41 (VCF)

U+FE41 (VCF)
📔
U+1F4D4 (SMP)
01-85-55
(JIS 7557)
(EUC f5d7)
(SJIS eb76)

U+679B (URO)

U+679B (URO)

U+E036 (PUA)

U+FE42 (VCF)

U+FE42 (VCF)
🎫
U+1F3AB (SMP)
🎫
U+1F3AB (SMP)
🎫
U+1F3AB (SMP)
01-85-56
(JIS 7558)
(EUC f5d8)
(SJIS eb77)

U+67BB (URO)

U+67BB (URO)

U+E037 (PUA)

U+FE43 (VCF)

U+FE43 (VCF)
📖
U+1F4D6 (SMP)
📖
U+1F4D6 (SMP)
📖
U+1F4D6 (SMP)
01-85-57
(JIS 7559)
(EUC f5d9)
(SJIS eb78)

U+67F9 (URO)

U+67F9 (URO)

U+E038 (PUA)

U+FE44 (VCF)

U+FE44 (VCF)
📎
U+1F4CE (SMP)
📎
U+1F4CE (SMP)
01-85-58
(JIS 755a)
(EUC f5da)
(SJIS eb79)

U+67C0 (URO)

U+67C0 (URO)

U+E039 (PUA)

U+FE3B (VCF)

U+FE3B (VCF)
✏️
U+270F+(FE0F)
✏️
U+270F+(FE0F)
01-85-59
(JIS 755b)
(EUC f5db)
(SJIS eb7a)

U+67D7 (URO)

U+67D7 (URO)

U+E03A (PUA)

U+FE3C (VCF)

U+FE3C (VCF)
📐
U+1F4D0 (SMP)
01-85-60
(JIS 755c)
(EUC f5dc)
(SJIS eb7b)

U+67FC (URO)

U+67FC (URO)

U+E03B (PUA)
🏧
U+1F3E7 (SMP)
🏧
U+1F3E7 (SMP)
🏧
U+1F3E7 (SMP)
01-85-61
(JIS 755d)
(EUC f5dd)
(SJIS eb7c)

U+6801 (URO)

U+6801 (URO)

U+E03C (PUA)
🏪
U+1F3EA (SMP)
🏪
U+1F3EA (SMP)
🏪
U+1F3EA (SMP)
01-85-62
(JIS 755e)
(EUC f5de)
(SJIS eb7d)

U+6852 (URO)

U+6852 (URO)

U+E03D (PUA)
🚻
U+1F6BB (SMP)
🚻
U+1F6BB (SMP)
🚻
U+1F6BB (SMP)
01-85-63
(JIS 755f)
(EUC f5df)
(SJIS eb7e)

U+681D (URO)

U+681D (URO)

U+E03E (PUA)
🅿️
U+1F17F+(FE0F)
🅿️
U+1F17F+(FE0F)
🅿️
U+1F17F+(FE0F)
01-85-64
(JIS 7560)
(EUC f5e0)
(SJIS eb80)

U+682C (URO)

U+682C (URO)

U+E03F (PUA)
🚏
U+1F68F (SMP)
🚏
U+1F68F (SMP)
01-85-65
(JIS 7561)
(EUC f5e1)
(SJIS eb81)

U+6831 (URO)

U+6831 (URO)

U+E040 (PUA)

U+FF1D+(F87E)

U+FF1D+(F87E)
📡
U+1F4E1 (SMP)
📡
U+1F4E1 (SMP)
01-85-66
(JIS 7562)
(EUC f5e2)
(SJIS eb82)

U+685B (URO)

U+685B (URO)

U+E041 (PUA)
⚓️
U+2693+(FE0F)
01-85-67
(JIS 7563)
(EUC f5e3)
(SJIS eb83)

U+6872 (URO)

U+6872 (URO)

U+E042 (PUA)
🏦
U+1F3E6 (SMP)
🏦
U+1F3E6 (SMP)
🏦
U+1F3E6 (SMP)
01-85-68
(JIS 7564)
(EUC f5e4)
(SJIS eb84)

U+6875 (URO)

U+6875 (URO)

U+E043 (PUA)
🏠
U+1F3E0 (SMP)
🏠
U+1F3E0 (SMP)
🏠
U+1F3E0 (SMP)
01-85-69
(JIS 7565)
(EUC f5e5)
(SJIS eb85)

U+FA44 (CI)

U+FA44 (CI)

U+E044 (PUA)
🍴
U+1F374 (SMP)
🍴
U+1F374 (SMP)
🍴
U+1F374 (SMP)
01-85-70
(JIS 7566)
(EUC f5e6)
(SJIS eb86)

U+68A3 (URO)

U+68A3 (URO)

U+E045 (PUA)
🏢
U+1F3E2 (SMP)
🏢
U+1F3E2 (SMP)
🏢
U+1F3E2 (SMP)
01-85-71
(JIS 7567)
(EUC f5e7)
(SJIS eb87)

U+68A5 (URO)

U+68A5 (URO)

U+E046 (PUA)
🚲
U+1F6B2 (SMP)
🚲
U+1F6B2 (SMP)
🚲
U+1F6B2 (SMP)
01-85-72
(JIS 7568)
(EUC f5e8)
(SJIS eb88)

U+68B2 (URO)

U+68B2 (URO)

U+E047 (PUA)
🚌
U+1F68C (SMP)
🚌
U+1F68C (SMP)
🚌
U+1F68C (SMP)
01-85-73
(JIS 7569)
(EUC f5e9)
(SJIS eb89)

U+68C8 (URO)

U+68C8 (URO)

U+E048 (PUA)
🚄
U+1F684 (SMP)
🚅
U+1F685 (SMP)
🚄
U+1F684 (SMP)
01-85-74
(JIS 756a)
(EUC f5ea)
(SJIS eb8a)

U+68D0 (URO)

U+68D0 (URO)

U+E049 (PUA)
🚗
U+1F697 (SMP)
🚗
U+1F697 (SMP)
🚗
U+1F697 (SMP)
01-85-75
(JIS 756b)
(EUC f5eb)
(SJIS eb8b)

U+68E8 (URO)

U+68E8 (URO)

U+E04A (PUA)
🚚
U+1F69A (SMP)
🚚
U+1F69A (SMP)
01-85-76
(JIS 756c)
(EUC f5ec)
(SJIS eb8c)

U+68ED (URO)

U+68ED (URO)

U+E04B (PUA)
✈️
U+2708+(FE0F)
✈️
U+2708+(FE0F)
✈️
U+2708+(FE0F)
01-85-77
(JIS 756d)
(EUC f5ed)
(SJIS eb8d)

U+68F0 (URO)

U+68F0 (URO)

U+E04C (PUA)
⛵️
U+26F5+(FE0F)
⛵️
U+26F5+(FE0F)
⛵️
U+26F5+(FE0F)
01-85-78
(JIS 756e)
(EUC f5ee)
(SJIS eb8e)

U+68F1 (URO)

U+68F1 (URO)

U+E04D (PUA)
🚃
U+1F683 (SMP)
🚃
U+1F683 (SMP)
🚃
U+1F683 (SMP)
01-85-79
(JIS 756f)
(EUC f5ef)
(SJIS eb8f)

U+68FC (URO)

U+68FC (URO)

U+E04E (PUA)
⚽️
U+26BD+(FE0F)
⚽️
U+26BD+(FE0F)
⚽️
U+26BD+(FE0F)
01-85-80
(JIS 7570)
(EUC f5f0)
(SJIS eb90)

U+690A (URO)

U+690A (URO)

U+E04F (PUA)
🎾
U+1F3BE (SMP)
🎾
U+1F3BE (SMP)
🎾
U+1F3BE (SMP)
01-85-81
(JIS 7571)
(EUC f5f1)
(SJIS eb91)

U+6949 (URO)

U+6949 (URO)

U+E050 (PUA)
🏂
U+1F3C2 (SMP)
🏂
U+1F3C2 (SMP)
01-85-82
(JIS 7572)
(EUC f5f2)
(SJIS eb92)
𣗄
U+235C4 (CJKB)
𣗄
U+235C4 (CJKB)

U+E051 (PUA)
🏁
U+1F3C1 (SMP)
🏁
U+1F3C1 (SMP)
🏁
U+1F3C1 (SMP)
01-85-83
(JIS 7573)
(EUC f5f3)
(SJIS eb93)

U+6935 (URO)

U+6935 (URO)

U+E052 (PUA)
⚾️
U+26BE+(FE0F)
⚾️
U+26BE+(FE0F)
⚾️
U+26BE+(FE0F)
01-85-84
(JIS 7574)
(EUC f5f4)
(SJIS eb94)

U+6942 (URO)

U+6942 (URO)

U+E053 (PUA)
🏈
U+1F3C8 (SMP)
🏈
U+1F3C8 (SMP)
01-85-85
(JIS 7575)
(EUC f5f5)
(SJIS eb95)

U+6957 (URO)

U+6957 (URO)

U+E054 (PUA)
♨️
U+2668+(FE0F)
♨️
U+2668+(FE0F)
♨️
U+2668+(FE0F)
01-85-86
(JIS 7576)
(EUC f5f6)
(SJIS eb96)

U+6963 (URO)

U+6963 (URO)

U+E055 (PUA)
🏮
U+1F3EE (SMP)
01-85-87
(JIS 7577)
(EUC f5f7)
(SJIS eb97)

U+6964 (URO)

U+6964 (URO)

U+E056 (PUA)
🎬
U+1F3AC (SMP)
🎬
U+1F3AC (SMP)
🎬
U+1F3AC (SMP)
01-85-88
(JIS 7578)
(EUC f5f8)
(SJIS eb98)

U+6968 (URO)

U+6968 (URO)

U+E057 (PUA)
🌉
U+1F309 (SMP)
01-85-89
(JIS 7579)
(EUC f5f9)
(SJIS eb99)

U+6980 (URO)

U+6980 (URO)

U+E058 (PUA)
🗼
U+1F5FC (SMP)
🗼
U+1F5FC (SMP)
01-85-90
(JIS 757a)
(EUC f5fa)
(SJIS eb9a)

U+FA14 (DD)

U+FA14 (DD)

U+E059 (PUA)
🍷
U+1F377 (SMP)
🍷
U+1F377 (SMP)
01-85-91
(JIS 757b)
(EUC f5fb)
(SJIS eb9b)

U+69A5 (URO)

U+69A5 (URO)

U+E05A (PUA)
🍸
U+1F378 (SMP)
🍸
U+1F378 (SMP)
🍸
U+1F378 (SMP)
01-85-92
(JIS 757c)
(EUC f5fc)
(SJIS eb9c)

U+69AD (URO)

U+69AD (URO)

U+E05B (PUA)
🍺
U+1F37A (SMP)
🍺
U+1F37A (SMP)
🍺
U+1F37A (SMP)
01-85-93
(JIS 757d)
(EUC f5fd)
(SJIS eb9d)

U+69CF (URO)

U+69CF (URO)

U+E05C (PUA)
🍖
U+1F356 (SMP)
01-85-94
(JIS 757e)
(EUC f5fe)
(SJIS eb9e)

U+3BB6 (CJKA)

U+3BB6 (CJKA)

U+E05D (PUA)
🎯
U+1F3AF (SMP)
🎯
U+1F3AF (SMP)
Codepoint 1978 JIS
Illustrative
1978 JIS
90JIS Pivot
1983 JIS 1990 JIS
Plane 1
2000 JIS
Plane 1
2004 JIS
Plane 1
NEC 78JIS
Illustrative
IBM 78JIS IBM 90JIS
Plane 1
Fujitsu MS / HTML5 Apple
Row + 10
Apple
PostScript
Apple
KanjiTalk7
ARIB
JIS Emoji
DoCoMo
JIS Emoji
au by KDDI
JIS Emoji
SoftBank
JIS Emoji
01-86-01
(JIS 7621)
(EUC f6a1)
(SJIS eb9f)

U+3BC3 (CJKA)

U+3BC3 (CJKA)

U+E05E (PUA)
🎮
U+1F3AE (SMP)
🎮
U+1F3AE (SMP)
01-86-02
(JIS 7622)
(EUC f6a2)
(SJIS eba0)

U+69E2 (URO)

U+69E2 (URO)

U+E05F (PUA)
💰
U+1F4B0 (SMP)
💰
U+1F4B0 (SMP)
💰
U+1F4B0 (SMP)
01-86-03
(JIS 7623)
(EUC f6a3)
(SJIS eba1)

U+69E9 (URO)

U+69E9 (URO)

U+E060 (PUA)
🎲
U+1F3B2 (SMP)
01-86-04
(JIS 7624)
(EUC f6a4)
(SJIS eba2)

U+69EA (URO)

U+69EA (URO)

U+E061 (PUA)
🎄
U+1F384 (SMP)
🎄
U+1F384 (SMP)
🎄
U+1F384 (SMP)
01-86-05
(JIS 7625)
(EUC f6a5)
(SJIS eba3)

U+69F5 (URO)

U+69F5 (URO)

U+E062 (PUA)
🌸
U+1F338 (SMP)
🌸
U+1F338 (SMP)
🌸
U+1F338 (SMP)
01-86-06
(JIS 7626)
(EUC f6a6)
(SJIS eba4)

U+69F6 (URO)

U+69F6 (URO)

U+E063 (PUA)
👻
U+1F47B (SMP)
👻
U+1F47B (SMP)
01-86-07
(JIS 7627)
(EUC f6a7)
(SJIS eba5)

U+6A0F (URO)

U+6A0F (URO)

U+E064 (PUA)
🇯🇵
U+1F1EF+1F1F5
🇯🇵
U+1F1EF+1F1F5
01-86-08
(JIS 7628)
(EUC f6a8)
(SJIS eba6)

U+6A15 (URO)

U+6A15 (URO)

U+E065 (PUA)
🍉
U+1F349 (SMP)
🍉
U+1F349 (SMP)
01-86-09
(JIS 7629)
(EUC f6a9)
(SJIS eba7)
𣜿
U+2373F (CJKB)
𣜿
U+2373F (CJKB)

U+E066 (PUA)
🍁
U+1F341 (SMP)
🍁
U+1F341 (SMP)
🍁
U+1F341 (SMP)
01-86-10
(JIS 762a)
(EUC f6aa)
(SJIS eba8)

U+6A3B (URO)

U+6A3B (URO)

U+E067 (PUA)
🎁
U+1F381 (SMP)
🎁
U+1F381 (SMP)
🎁
U+1F381 (SMP)
01-86-11
(JIS 762b)
(EUC f6ab)
(SJIS eba9)

U+6A3E (URO)

U+6A3E (URO)

U+E068 (PUA)
🍰
U+1F370 (SMP)
🍰
U+1F370 (SMP)
🍰
U+1F370 (SMP)
01-86-12
(JIS 762c)
(EUC f6ac)
(SJIS ebaa)

U+6A45 (URO)

U+6A45 (URO)

U+E069 (PUA)
🍳
U+1F373 (SMP)
🍳
U+1F373 (SMP)
01-86-13
(JIS 762d)
(EUC f6ad)
(SJIS ebab)

U+6A50 (URO)

U+6A50 (URO)

U+E06A (PUA)
🍒
U+1F352 (SMP)
🍒
U+1F352 (SMP)
01-86-14
(JIS 762e)
(EUC f6ae)
(SJIS ebac)

U+6A56 (URO)

U+6A56 (URO)

U+E06B (PUA)
🐡
U+1F421 (SMP)
01-86-15
(JIS 762f)
(EUC f6af)
(SJIS ebad)

U+6A5B (URO)

U+6A5B (URO)

U+E06C (PUA)
🍓
U+1F353 (SMP)
🍓
U+1F353 (SMP)
01-86-16
(JIS 7630)
(EUC f6b0)
(SJIS ebae)

U+6A6B (URO)

U+6A6B (URO)

U+E06D (PUA)
🍙
U+1F359 (SMP)
🍙
U+1F359 (SMP)
🍙
U+1F359 (SMP)
01-86-17
(JIS 7631)
(EUC f6b1)
(SJIS ebaf)

U+6A73 (URO)

U+6A73 (URO)

U+E06E (PUA)
🍔
U+1F354 (SMP)
🍔
U+1F354 (SMP)
🍔
U+1F354 (SMP)
01-86-18
(JIS 7632)
(EUC f6b2)
(SJIS ebb0)
𣝣
U+23763 (CJKB)
𣝣
U+23763 (CJKB)

U+E06F (PUA)
🐰
U+1F430 (SMP)
🐰
U+1F430 (SMP)
01-86-19
(JIS 7633)
(EUC f6b3)
(SJIS ebb1)

U+6A89 (URO)

U+6A89 (URO)

U+E070 (PUA)
🐴
U+1F434 (SMP)
🐴
U+1F434 (SMP)
🐴
U+1F434 (SMP)
01-86-20
(JIS 7634)
(EUC f6b4)
(SJIS ebb2)

U+6A94 (URO)

U+6A94 (URO)

U+E071 (PUA)
🐵
U+1F435 (SMP)
🐵
U+1F435 (SMP)
01-86-21
(JIS 7635)
(EUC f6b5)
(SJIS ebb3)

U+6A9D (URO)

U+6A9D (URO)

U+E072 (PUA)
🐸
U+1F438 (SMP)
🐸
U+1F438 (SMP)
01-86-22
(JIS 7636)
(EUC f6b6)
(SJIS ebb4)

U+6A9E (URO)

U+6A9E (URO)

U+E073 (PUA)
🐱
U+1F431 (SMP)
🐱
U+1F431 (SMP)
🐱
U+1F431 (SMP)
01-86-23
(JIS 7637)
(EUC f6b7)
(SJIS ebb5)

U+6AA5 (URO)

U+6AA5 (URO)

U+E074 (PUA)
🐧
U+1F427 (SMP)
🐧
U+1F427 (SMP)
🐧
U+1F427 (SMP)
01-86-24
(JIS 7638)
(EUC f6b8)
(SJIS ebb6)

U+6AE4 (URO)

U+6AE4 (URO)

U+E075 (PUA)
🐜
U+1F41C (SMP)
01-86-25
(JIS 7639)
(EUC f6b9)
(SJIS ebb7)

U+6AE7 (URO)

U+6AE7 (URO)

U+E076 (PUA)
🐷
U+1F437 (SMP)
🐷
U+1F437 (SMP)
🐷
U+1F437 (SMP)
01-86-26
(JIS 763a)
(EUC f6ba)
(SJIS ebb8)

U+3C0F (CJKA)

U+3C0F (CJKA)

U+E077 (PUA)
🐩
U+1F429 (SMP)
01-86-27
(JIS 763b)
(EUC f6bb)
(SJIS ebb9)

U+F91D (CI)

U+F91D (CI)

U+E078 (PUA)
🐤
U+1F424 (SMP)
🐤
U+1F424 (SMP)
🐤
U+1F424 (SMP)
01-86-28
(JIS 763c)
(EUC f6bc)
(SJIS ebba)

U+6B1B (URO)

U+6B1B (URO)

U+E079 (PUA)
🐶
U+1F436 (SMP)
🐶
U+1F436 (SMP)
🐶
U+1F436 (SMP)
01-86-29
(JIS 763d)
(EUC f6bd)
(SJIS ebbb)

U+6B1E (URO)

U+6B1E (URO)

U+E07A (PUA)
🌴
U+1F334 (SMP)
🌴
U+1F334 (SMP)
01-86-30
(JIS 763e)
(EUC f6be)
(SJIS ebbc)

U+6B2C (URO)

U+6B2C (URO)

U+E07B (PUA)
🌻
U+1F33B (SMP)
🌻
U+1F33B (SMP)
01-86-31
(JIS 763f)
(EUC f6bf)
(SJIS ebbd)

U+6B35 (URO)

U+6B35 (URO)

U+E07C (PUA)
🌷
U+1F337 (SMP)
🌷
U+1F337 (SMP)
🌷
U+1F337 (SMP)
01-86-32
(JIS 7640)
(EUC f6c0)
(SJIS ebbe)

U+6B46 (URO)

U+6B46 (URO)

U+E07D (PUA)
💢
U+1F4A2 (SMP)
💢
U+1F4A2 (SMP)
💢
U+1F4A2 (SMP)
01-86-33
(JIS 7641)
(EUC f6c1)
(SJIS ebbf)

U+6B56 (URO)

U+6B56 (URO)

U+E07E (PUA)
💧
U+1F4A7 (SMP)
💧
U+1F4A7 (SMP)
01-86-34
(JIS 7642)
(EUC f6c2)
(SJIS ebc0)

U+6B60 (URO)

U+6B60 (URO)

U+E07F (PUA)
😜
U+1F61C (SMP)
😜
U+1F61C (SMP)
😜
U+1F61C (SMP)
01-86-35
(JIS 7643)
(EUC f6c3)
(SJIS ebc1)

U+6B65 (URO)

U+6B65 (URO)

U+E080 (PUA)
🆘
U+1F198 (SMP)
01-86-36
(JIS 7644)
(EUC f6c4)
(SJIS ebc2)

U+6B67 (URO)

U+6B67 (URO)

U+E081 (PUA)
💪
U+1F4AA (SMP)
💪
U+1F4AA (SMP)
01-86-37
(JIS 7645)
(EUC f6c5)
(SJIS ebc3)

U+6B77 (URO)

U+6B77 (URO)

U+E082 (PUA)
💘
U+1F498 (SMP)
💘
U+1F498 (SMP)
01-86-38
(JIS 7646)
(EUC f6c6)
(SJIS ebc4)

U+6B82 (URO)

U+6B82 (URO)

U+E083 (PUA)
💋
U+1F48B (SMP)
💋
U+1F48B (SMP)
💋
U+1F48B (SMP)
01-86-39
(JIS 7647)
(EUC f6c7)
(SJIS ebc5)

U+6BA9 (URO)

U+6BA9 (URO)

U+E084 (PUA)
👾
U+1F47E (SMP)
👾
U+1F47E (SMP)
01-86-40
(JIS 7648)
(EUC f6c8)
(SJIS ebc6)

U+6BAD (URO)

U+6BAD (URO)

U+E085 (PUA)
🍥
U+1F365 (SMP)
01-86-41
(JIS 7649)
(EUC f6c9)
(SJIS ebc7)

U+F970 (CI)

U+F970 (CI)

U+E086 (PUA)
🐾
U+1F43E (SMP)
01-86-42
(JIS 764a)
(EUC f6ca)
(SJIS ebc8)

U+6BCF (URO)

U+6BCF (URO)

U+E087 (PUA)
👿
U+1F47F (SMP)
👿
U+1F47F (SMP)
01-86-43
(JIS 764b)
(EUC f6cb)
(SJIS ebc9)

U+6BD6 (URO)

U+6BD6 (URO)

U+E088 (PUA)
💮
U+1F4AE (SMP)
01-86-44
(JIS 764c)
(EUC f6cc)
(SJIS ebca)

U+6BD7 (URO)

U+6BD7 (URO)

U+E089 (PUA)
㊙️
U+3299+(FE0F)
㊙️
U+3299+(FE0F)
㊙️
U+3299+(FE0F)
01-86-45
(JIS 764d)
(EUC f6cd)
(SJIS ebcb)
毿
U+6BFF (URO)
毿
U+6BFF (URO)

U+E08A (PUA)
💯
U+1F4AF (SMP)
01-86-46
(JIS 764e)
(EUC f6ce)
(SJIS ebcc)

U+6C05 (URO)

U+6C05 (URO)

U+E08B (PUA)
👊
U+1F44A (SMP)
👊
U+1F44A (SMP)
👊
U+1F44A (SMP)
01-86-47
(JIS 764f)
(EUC f6cf)
(SJIS ebcd)

U+6C10 (URO)

U+6C10 (URO)

U+E08C (PUA)
💨
U+1F4A8 (SMP)
💨
U+1F4A8 (SMP)
💨
U+1F4A8 (SMP)
01-86-48
(JIS 7650)
(EUC f6d0)
(SJIS ebce)

U+6C33 (URO)

U+6C33 (URO)

U+E08D (PUA)
💩
U+1F4A9 (SMP)
💩
U+1F4A9 (SMP)
01-86-49
(JIS 7651)
(EUC f6d1)
(SJIS ebcf)

U+6C59 (URO)

U+6C59 (URO)

U+E08E (PUA)
☝️
U+261D+(FE0F)
☝️
U+261D+(FE0F)
01-86-50
(JIS 7652)
(EUC f6d2)
(SJIS ebd0)

U+6C5C (URO)

U+6C5C (URO)

U+E08F (PUA)
🉐
U+1F250 (SMP)
🉐
U+1F250 (SMP)
01-86-51
(JIS 7653)
(EUC f6d3)
(SJIS ebd1)

U+6CAA (URO)

U+6CAA (URO)

U+E090 (PUA)
💀
U+1F480 (SMP)
💀
U+1F480 (SMP)
01-86-52
(JIS 7654)
(EUC f6d4)
(SJIS ebd2)

U+6C74 (URO)

U+6C74 (URO)

U+E091 (PUA)
👍
U+1F44D (SMP)
👍
U+1F44D (SMP)
👍
U+1F44D (SMP)
01-86-53
(JIS 7655)
(EUC f6d5)
(SJIS ebd3)

U+6C76 (URO)

U+6C76 (URO)

U+E092 (PUA)
👩
U+1F469 (SMP)
👩
U+1F469 (SMP)
01-86-54
(JIS 7656)
(EUC f6d6)
(SJIS ebd4)

U+6C85 (URO)

U+6C85 (URO)

U+E093 (PUA)
☺️
U+263A+(FE0F)
01-86-55
(JIS 7657)
(EUC f6d7)
(SJIS ebd5)

U+6C86 (URO)

U+6C86 (URO)

U+E094 (PUA)
👨
U+1F468 (SMP)
👨
U+1F468 (SMP)
01-86-56
(JIS 7658)
(EUC f6d8)
(SJIS ebd6)

U+6C98 (URO)

U+6C98 (URO)

U+E095 (PUA)
💬
U+1F4AC (SMP)
01-86-57
(JIS 7659)
(EUC f6d9)
(SJIS ebd7)

U+6C9C (URO)

U+6C9C (URO)

U+E096 (PUA)
👓
U+1F453 (SMP)
👓
U+1F453 (SMP)
01-86-58
(JIS 765a)
(EUC f6da)
(SJIS ebd8)

U+6CFB (URO)

U+6CFB (URO)

U+E097 (PUA)
👈
U+1F448 (SMP)
👈
U+1F448 (SMP)
01-86-59
(JIS 765b)
(EUC f6db)
(SJIS ebd9)

U+6CC6 (URO)

U+6CC6 (URO)

U+E098 (PUA)
👉
U+1F449 (SMP)
👉
U+1F449 (SMP)
01-86-60
(JIS 765c)
(EUC f6dc)
(SJIS ebda)

U+6CD4 (URO)

U+6CD4 (URO)

U+E099 (PUA)
👪
U+1F46A (SMP)
01-86-61
(JIS 765d)
(EUC f6dd)
(SJIS ebdb)

U+6CE0 (URO)

U+6CE0 (URO)

U+E09A (PUA)
📺
U+1F4FA (SMP)
📺
U+1F4FA (SMP)
📺
U+1F4FA (SMP)
01-86-62
(JIS 765e)
(EUC f6de)
(SJIS ebdc)

U+6CEB (URO)

U+6CEB (URO)

U+E09B (PUA)
🎤
U+1F3A4 (SMP)
🎤
U+1F3A4 (SMP)
🎤
U+1F3A4 (SMP)
01-86-63
(JIS 765f)
(EUC f6df)
(SJIS ebdd)

U+6CEE (URO)

U+6CEE (URO)

U+E09C (PUA)
👛
U+1F45B (SMP)
👛
U+1F45B (SMP)
01-86-64
(JIS 7660)
(EUC f6e0)
(SJIS ebde)
𣳾
U+23CFE (CJKB)
𣳾
U+23CFE (CJKB)

U+E09D (PUA)
🎶
U+1F3B6 (SMP)
🎶
U+1F3B6 (SMP)
🎶
U+1F3B6 (SMP)
01-86-65
(JIS 7661)
(EUC f6e1)
(SJIS ebdf)

U+6D04 (URO)

U+6D04 (URO)

U+E09E (PUA)
🎸
U+1F3B8 (SMP)
🎸
U+1F3B8 (SMP)
01-86-66
(JIS 7662)
(EUC f6e2)
(SJIS ebe0)

U+6D0E (URO)

U+6D0E (URO)

U+E09F (PUA)
🎻
U+1F3BB (SMP)
01-86-67
(JIS 7663)
(EUC f6e3)
(SJIS ebe1)

U+6D2E (URO)

U+6D2E (URO)

U+E0A0 (PUA)
🎧
U+1F3A7 (SMP)
🎧
U+1F3A7 (SMP)
🎧
U+1F3A7 (SMP)
01-86-68
(JIS 7664)
(EUC f6e4)
(SJIS ebe2)

U+6D31 (URO)

U+6D31 (URO)

U+E0A1 (PUA)
💄
U+1F484 (SMP)
💄
U+1F484 (SMP)
💄
U+1F484 (SMP)
01-86-69
(JIS 7665)
(EUC f6e5)
(SJIS ebe3)

U+6D39 (URO)

U+6D39 (URO)

U+E0A2 (PUA)
🔫
U+1F52B (SMP)
🔫
U+1F52B (SMP)
01-86-70
(JIS 7666)
(EUC f6e6)
(SJIS ebe4)
洿
U+6D3F (URO)
洿
U+6D3F (URO)

U+E0A3 (PUA)
💆
U+1F486 (SMP)
💆
U+1F486 (SMP)
01-86-71
(JIS 7667)
(EUC f6e7)
(SJIS ebe5)

U+6D58 (URO)

U+6D58 (URO)

U+E0A4 (PUA)
💿
U+1F4BF (SMP)
💿
U+1F4BF (SMP)
💿
U+1F4BF (SMP)
01-86-72
(JIS 7668)
(EUC f6e8)
(SJIS ebe6)

U+6D65 (URO)

U+6D65 (URO)

U+E0A5 (PUA)
👚
U+1F45A (SMP)
01-86-73
(JIS 7669)
(EUC f6e9)
(SJIS ebe7)

U+FA45 (CI)

U+FA45 (CI)

U+E0A6 (PUA)
👽
U+1F47D (SMP)
01-86-74
(JIS 766a)
(EUC f6ea)
(SJIS ebe8)

U+6D82 (URO)

U+6D82 (URO)

U+E0A7 (PUA)
🆙
U+1F199 (SMP)
🆙
U+1F199 (SMP)
01-86-75
(JIS 766b)
(EUC f6eb)
(SJIS ebe9)

U+6D87 (URO)

U+6D87 (URO)

U+E0A8 (PUA)
💉
U+1F489 (SMP)
💉
U+1F489 (SMP)
01-86-76
(JIS 766c)
(EUC f6ec)
(SJIS ebea)

U+6D89 (URO)

U+6D89 (URO)

U+E0A9 (PUA)
🔊
U+1F50A (SMP)
📣
U+1F4E3 (SMP)
01-86-77
(JIS 766d)
(EUC f6ed)
(SJIS ebeb)

U+6D94 (URO)

U+6D94 (URO)

U+E0AA (PUA)
🔔
U+1F514 (SMP)
🔔
U+1F514 (SMP)
🔔
U+1F514 (SMP)
01-86-78
(JIS 766e)
(EUC f6ee)
(SJIS ebec)

U+6DAA (URO)

U+6DAA (URO)

U+E0AB (PUA)
🍀
U+1F340 (SMP)
🍀
U+1F340 (SMP)
🍀
U+1F340 (SMP)
01-86-79
(JIS 766f)
(EUC f6ef)
(SJIS ebed)

U+6DAC (URO)

U+6DAC (URO)

U+E0AC (PUA)
💍
U+1F48D (SMP)
💍
U+1F48D (SMP)
💍
U+1F48D (SMP)
01-86-80
(JIS 7670)
(EUC f6f0)
(SJIS ebee)
涿
U+6DBF (URO)
涿
U+6DBF (URO)

U+E0AD (PUA)
📷
U+1F4F7 (SMP)
📷
U+1F4F7 (SMP)
📷
U+1F4F7 (SMP)
01-86-81
(JIS 7671)
(EUC f6f1)
(SJIS ebef)

U+6DC4 (URO)

U+6DC4 (URO)

U+E0AE (PUA)
✂️
U+2702+(FE0F)
✂️
U+2702+(FE0F)
✂️
U+2702+(FE0F)
01-86-82
(JIS 7672)
(EUC f6f2)
(SJIS ebf0)

U+6DD6 (URO)

U+6DD6 (URO)

U+E0AF (PUA)
🎥
U+1F3A5 (SMP)
🎥
U+1F3A5 (SMP)
🎥
U+1F3A5 (SMP)
01-86-83
(JIS 7673)
(EUC f6f3)
(SJIS ebf1)

U+6DDA (URO)

U+6DDA (URO)

U+E0B0 (PUA)
🔍
U+1F50D (SMP)
🔍
U+1F50D (SMP)
🔍
U+1F50D (SMP)
01-86-84
(JIS 7674)
(EUC f6f4)
(SJIS ebf2)

U+6DDB (URO)

U+6DDB (URO)

U+E0B1 (PUA)
🔑
U+1F511 (SMP)
🔑
U+1F511 (SMP)
🔑
U+1F511 (SMP)
01-86-85
(JIS 7675)
(EUC f6f5)
(SJIS ebf3)

U+6DDD (URO)

U+6DDD (URO)

U+E0B2 (PUA)
👠
U+1F460 (SMP)
👠
U+1F460 (SMP)
👠
U+1F460 (SMP)
01-86-86
(JIS 7676)
(EUC f6f6)
(SJIS ebf4)

U+6DFC (URO)

U+6DFC (URO)

U+E0B3 (PUA)
📪
U+1F4EA (SMP)
📮
U+1F4EE (SMP)
01-86-87
(JIS 7677)
(EUC f6f7)
(SJIS ebf5)

U+FA46 (CI)

U+FA46 (CI)

U+E0B4 (PUA)
🔒
U+1F512 (SMP)
🔒
U+1F512 (SMP)
01-86-88
(JIS 7678)
(EUC f6f8)
(SJIS ebf6)

U+6E34 (URO)

U+6E34 (URO)

U+E0B5 (PUA)
📛
U+1F4DB (SMP)
01-86-89
(JIS 7679)
(EUC f6f9)
(SJIS ebf7)

U+6E44 (URO)

U+6E44 (URO)

U+E0B6 (PUA)
📞
U+1F4DE (SMP)
01-86-90
(JIS 767a)
(EUC f6fa)
(SJIS ebf8)

U+6E5C (URO)

U+6E5C (URO)

U+E0B7 (PUA)
📦
U+1F4E6 (SMP)
01-86-91
(JIS 767b)
(EUC f6fb)
(SJIS ebf9)

U+6E5E (URO)

U+6E5E (URO)

U+E0B8 (PUA)
📠
U+1F4E0 (SMP)
📠
U+1F4E0 (SMP)
📠
U+1F4E0 (SMP)
01-86-92
(JIS 767c)
(EUC f6fc)
(SJIS ebfa)

U+6EAB (URO)

U+6EAB (URO)

U+E0B9 (PUA)
✉️
U+2709+(FE0F)
✉️
U+2709+(FE0F)
01-86-93
(JIS 767d)
(EUC f6fd)
(SJIS ebfb)

U+6EB1 (URO)

U+6EB1 (URO)

U+E0BA (PUA)
1️⃣
U+0031+(FE0F)+20E3
1️⃣
U+0031+(FE0F)+20E3
1️⃣
U+0031+(FE0F)+20E3
01-86-94
(JIS 767e)
(EUC f6fe)
(SJIS ebfc)

U+6EC1 (URO)

U+6EC1 (URO)

U+E0BB (PUA)
2️⃣
U+0032+(FE0F)+20E3
2️⃣
U+0032+(FE0F)+20E3
2️⃣
U+0032+(FE0F)+20E3
Codepoint 1978 JIS
Illustrative
1978 JIS
90JIS Pivot
1983 JIS 1990 JIS
Plane 1
2000 JIS
Plane 1
2004 JIS
Plane 1
NEC 78JIS
Illustrative
IBM 78JIS IBM 90JIS
Plane 1
Fujitsu MS / HTML5 Apple
Row + 10
Apple
PostScript
Apple
KanjiTalk7
ARIB
JIS Emoji
DoCoMo
JIS Emoji
au by KDDI
JIS Emoji
SoftBank
JIS Emoji
01-87-01
(JIS 7721)
(EUC f7a1)
(SJIS ec40)

U+6EC7 (URO)

U+6EC7 (URO)

U+E0BC (PUA)

U+FFE4 (FWF)
3️⃣
U+0033+(FE0F)+20E3
3️⃣
U+0033+(FE0F)+20E3
3️⃣
U+0033+(FE0F)+20E3
01-87-02
(JIS 7722)
(EUC f7a2)
(SJIS ec41)

U+6ECE (URO)

U+6ECE (URO)

U+E0BD (PUA)

U+FF07 (FWF)
4️⃣
U+0034+(FE0F)+20E3
4️⃣
U+0034+(FE0F)+20E3
4️⃣
U+0034+(FE0F)+20E3
01-87-03
(JIS 7723)
(EUC f7a3)
(SJIS ec42)

U+6F10 (URO)

U+6F10 (URO)

U+E0BE (PUA)

U+FF02 (FWF)
5️⃣
U+0035+(FE0F)+20E3
5️⃣
U+0035+(FE0F)+20E3
5️⃣
U+0035+(FE0F)+20E3
01-87-04
(JIS 7724)
(EUC f7a4)
(SJIS ec43)

U+6F1A (URO)

U+6F1A (URO)

U+E0BF (PUA)
6️⃣
U+0036+(FE0F)+20E3
6️⃣
U+0036+(FE0F)+20E3
6️⃣
U+0036+(FE0F)+20E3
01-87-05
(JIS 7725)
(EUC f7a5)
(SJIS ec44)

U+FA47 (CI)

U+FA47 (CI)

U+E0C0 (PUA)
7️⃣
U+0037+(FE0F)+20E3
7️⃣
U+0037+(FE0F)+20E3
7️⃣
U+0037+(FE0F)+20E3
01-87-06
(JIS 7726)
(EUC f7a6)
(SJIS ec45)

U+6F2A (URO)

U+6F2A (URO)

U+E0C1 (PUA)
8️⃣
U+0038+(FE0F)+20E3
8️⃣
U+0038+(FE0F)+20E3
8️⃣
U+0038+(FE0F)+20E3
01-87-07
(JIS 7727)
(EUC f7a7)
(SJIS ec46)

U+6F2F (URO)

U+6F2F (URO)

U+E0C2 (PUA)
9️⃣
U+0039+(FE0F)+20E3
9️⃣
U+0039+(FE0F)+20E3
9️⃣
U+0039+(FE0F)+20E3
01-87-08
(JIS 7728)
(EUC f7a8)
(SJIS ec47)

U+6F33 (URO)

U+6F33 (URO)

U+E0C3 (PUA)

U+2235 (BMP)
🔟
U+1F51F (SMP)
01-87-09
(JIS 7729)
(EUC f7a9)
(SJIS ec48)

U+6F51 (URO)

U+6F51 (URO)

U+E0C4 (PUA)

U+2252 (BMP)
🅀
U+E6E1 (PUA)
→U+1F140 (SMP)
🅀
U+F048 (PUA)
→U+1F140 (SMP)

Note: RE 2000 JIS / 2004 JIS: compare 01-40-14 and 02-40-53.

01-87-10
(JIS 772a)
(EUC f7aa)
(SJIS ec49)

U+6F59 (URO)

U+6F59 (URO)

U+E0C5 (PUA)

U+2261 (BMP)
◀️
U+25C0+(FE0F)
◀️
U+25C0+(FE0F)
01-87-11
(JIS 772b)
(EUC f7ab)
(SJIS ec4a)

U+6F5E (URO)

U+6F5E (URO)

U+E0C6 (PUA)
▶️
U+25B6+(FE0F)
▶️
U+25B6+(FE0F)
01-87-12
(JIS 772c)
(EUC f7ac)
(SJIS ec4b)

U+6F61 (URO)

U+6F61 (URO)

U+E0C7 (PUA)

U+23EA (BMP)

U+23EA (BMP)
01-87-13
(JIS 772d)
(EUC f7ad)
(SJIS ec4c)

U+6F62 (URO)

U+6F62 (URO)

U+E0C8 (PUA)

U+23E9 (BMP)

U+23E9 (BMP)
01-87-14
(JIS 772e)
(EUC f7ae)
(SJIS ec4d)

U+6F7E (URO)

U+6F7E (URO)

U+E0C9 (PUA)

U+25C1 (BMP)
▫️
U+25AB+(FE0F)
01-87-15
(JIS 772f)
(EUC f7af)
(SJIS ec4e)

U+6F88 (URO)

U+6F88 (URO)

U+E0CA (PUA)

U+25B7 (BMP)
▪️
U+25AA+(FE0F)
01-87-16
(JIS 7730)
(EUC f7b0)
(SJIS ec4f)

U+6F8C (URO)

U+6F8C (URO)

U+E0CB (PUA)

U+21E9 (BMP)
ℹ️
U+2139+(FE0F)
01-87-17
(JIS 7731)
(EUC f7b1)
(SJIS ec50)

U+6F8D (URO)

U+6F8D (URO)

U+E0CC (PUA)

U+21E7 (BMP)
◽️
U+25FD+(FE0F)
01-87-18
(JIS 7732)
(EUC f7b2)
(SJIS ec51)

U+6F94 (URO)

U+6F94 (URO)

U+E0CD (PUA)

U+21E6 (BMP)
◾️
U+25FE+(FE0F)
01-87-19
(JIS 7733)
(EUC f7b3)
(SJIS ec52)

U+6FA0 (URO)

U+6FA0 (URO)

U+E0CE (PUA)

U+21E8 (BMP)
🔸
U+1F538 (SMP)
01-87-20
(JIS 7734)
(EUC f7b4)
(SJIS ec53)

U+6FA7 (URO)

U+6FA7 (URO)

U+E0CF (PUA)

U+25A2 (BMP)
🔹
U+1F539 (SMP)
01-87-21
(JIS 7735)
(EUC f7b5)
(SJIS ec54)

U+6FB6 (URO)

U+6FB6 (URO)

U+E0D0 (PUA)

U+2667 (BMP)
◻️
U+25FB+(FE0F)
01-87-22
(JIS 7736)
(EUC f7b6)
(SJIS ec55)

U+6FBC (URO)

U+6FBC (URO)

U+E0D1 (PUA)

U+2661 (BMP)
◼️
U+25FC+(FE0F)
01-87-23
(JIS 7737)
(EUC f7b7)
(SJIS ec56)

U+6FC7 (URO)

U+6FC7 (URO)

U+E0D2 (PUA)

U+2664 (BMP)
⚪️
U+26AA+(FE0F)
01-87-24
(JIS 7738)
(EUC f7b8)
(SJIS ec57)

U+6FCA (URO)

U+6FCA (URO)

U+E0D3 (PUA)

U+2662 (BMP)
⚫️
U+26AB+(FE0F)
01-87-25
(JIS 7739)
(EUC f7b9)
(SJIS ec58)

U+6FF9 (URO)

U+6FF9 (URO)

U+E0D4 (PUA)

U+2795 (BMP)
01-87-26
(JIS 773a)
(EUC f7ba)
(SJIS ec59)

U+6FF0 (URO)

U+6FF0 (URO)

U+E0D5 (PUA)

U+2796 (BMP)
01-87-27
(JIS 773b)
(EUC f7bb)
(SJIS ec5a)

U+6FF5 (URO)

U+6FF5 (URO)

U+E0D6 (PUA)
✳️
U+2733+(FE0F)
✳️
U+2733+(FE0F)
01-87-28
(JIS 773c)
(EUC f7bc)
(SJIS ec5b)

U+7005 (URO)

U+7005 (URO)

U+E0D7 (PUA)

U+339C (BMP)
⬆️
U+2B06+(FE0F)
⬆️
U+2B06+(FE0F)
01-87-29
(JIS 773d)
(EUC f7bd)
(SJIS ec5c)

U+7006 (URO)

U+7006 (URO)

U+E0D8 (PUA)

U+339D (BMP)
⬇️
U+2B07+(FE0F)
⬇️
U+2B07+(FE0F)

Note: RE 2000 JIS / 2004 JIS: compare 01-38-34 and 02-41-12.

01-87-30
(JIS 773e)
(EUC f7be)
(SJIS ec5d)

U+7028 (URO)

U+7028 (URO)

U+E0D9 (PUA)

U+339E (BMP)
🚫
U+1F6AB (SMP)
01-87-31
(JIS 773f)
(EUC f7bf)
(SJIS ec5e)

U+704A (URO)

U+704A (URO)

U+E0DA (PUA)

U+33A0 (BMP)
🔽
U+1F53D (SMP)
01-87-32
(JIS 7740)
(EUC f7c0)
(SJIS ec5f)

U+705D (URO)

U+705D (URO)

U+E0DB (PUA)

U+33A1 (BMP)
🔼
U+1F53C (SMP)
01-87-33
(JIS 7741)
(EUC f7c1)
(SJIS ec60)

U+705E (URO)

U+705E (URO)

U+E0DC (PUA)

U+33A2 (BMP)

U+23EC (BMP)
01-87-34
(JIS 7742)
(EUC f7c2)
(SJIS ec61)

U+704E (URO)

U+704E (URO)

U+E0DD (PUA)

U+33A4 (BMP)

U+23EB (BMP)
01-87-35
(JIS 7743)
(EUC f7c3)
(SJIS ec62)

U+7064 (URO)

U+7064 (URO)

U+E0DE (PUA)

U+33A5 (BMP)
🔶
U+1F536 (SMP)
01-87-36
(JIS 7744)
(EUC f7c4)
(SJIS ec63)

U+7075 (URO)

U+7075 (URO)

U+E0DF (PUA)

U+338E (BMP)
🔷
U+1F537 (SMP)
01-87-37
(JIS 7745)
(EUC f7c5)
(SJIS ec64)

U+7085 (URO)

U+7085 (URO)

U+E0E0 (PUA)

U+338F (BMP)
⬜️
U+2B1C+(FE0F)
01-87-38
(JIS 7746)
(EUC f7c6)
(SJIS ec65)

U+70A4 (URO)

U+70A4 (URO)

U+E0E1 (PUA)

U+33C4 (BMP)
⬛️
U+2B1B+(FE0F)
01-87-39
(JIS 7747)
(EUC f7c7)
(SJIS ec66)

U+70AB (URO)

U+70AB (URO)

U+E0E2 (PUA)

U+3397 (BMP)
🔴
U+1F534 (SMP)
🔴
U+1F534 (SMP)
01-87-40
(JIS 7748)
(EUC f7c8)
(SJIS ec67)

U+70B7 (URO)

U+70B7 (URO)

U+E0E3 (PUA)

U+2113 (BMP)
🔵
U+1F535 (SMP)
🔲
U+1F532 (SMP)
01-87-41
(JIS 7749)
(EUC f7c9)
(SJIS ec68)

U+70D4 (URO)

U+70D4 (URO)

U+E0E4 (PUA)

U+3398 (BMP)
↖️
U+2196+(FE0F)
↖️
U+2196+(FE0F)
↖️
U+2196+(FE0F)
01-87-42
(JIS 774a)
(EUC f7ca)
(SJIS ec69)

U+70D8 (URO)

U+70D8 (URO)

U+E0E5 (PUA)

U+33B3 (BMP)
↘️
U+2198+(FE0F)
↘️
U+2198+(FE0F)
↘️
U+2198+(FE0F)
01-87-43
(JIS 774b)
(EUC f7cb)
(SJIS ec6a)

U+70E4 (URO)

U+70E4 (URO)

U+E0E6 (PUA)

U+33B2 (BMP)

U+2122 (BMP)

U+2122 (BMP)

U+2122 (BMP)
01-87-44
(JIS 774c)
(EUC f7cc)
(SJIS ec6b)

U+710F (URO)

U+710F (URO)

U+E0E7 (PUA)

U+33B1 (BMP)
✖️
U+2716+(FE0F)
01-87-45
(JIS 774d)
(EUC f7cd)
(SJIS ec6c)

U+712B (URO)

U+712B (URO)

U+E0E8 (PUA)

U+33B0 (BMP)

U+274C (BMP)

U+274C (BMP)
01-87-46
(JIS 774e)
(EUC f7ce)
(SJIS ec6d)

U+711E (URO)

U+711E (URO)

U+E0E9 (PUA)

U+3385 (BMP)

U+274E (BMP)
01-87-47
(JIS 774f)
(EUC f7cf)
(SJIS ec6e)

U+7120 (URO)

U+7120 (URO)

U+E0EA (PUA)

U+3386 (BMP)
➡️
U+27A1+(FE0F)
➡️
U+27A1+(FE0F)
01-87-48
(JIS 7750)
(EUC f7d0)
(SJIS ec6f)

U+712E (URO)

U+712E (URO)

U+E0EB (PUA)

U+3387 (BMP)
⬅️
U+2B05+(FE0F)
⬅️
U+2B05+(FE0F)
01-87-49
(JIS 7751)
(EUC f7d1)
(SJIS ec70)

U+7130 (URO)

U+7130 (URO)

U+E0EC (PUA)

U+212B (BMP)

U+2797 (BMP)

Note: RE 2000 JIS / 2004 JIS: compare 01-17-75 and 02-41-79.

01-87-50
(JIS 7752)
(EUC f7d2)
(SJIS ec71)

U+7146 (URO)

U+7146 (URO)

U+E0ED (PUA)

U+33CB (BMP)
↗️
U+2197+(FE0F)
↗️
U+2197+(FE0F)
↗️
U+2197+(FE0F)
01-87-51
(JIS 7753)
(EUC f7d3)
(SJIS ec72)

U+7147 (URO)

U+7147 (URO)

U+E0EE (PUA)

U+2030 (BMP)
↙️
U+2199+(FE0F)
↙️
U+2199+(FE0F)
↙️
U+2199+(FE0F)
01-87-52
(JIS 7754)
(EUC f7d4)
(SJIS ec73)

U+7151 (URO)

U+7151 (URO)

U+E0EF (PUA)

U+3390 (BMP)
✔️
U+2714+(FE0F)
01-87-53
(JIS 7755)
(EUC f7d5)
(SJIS ec74)

U+FA48 (CI)

U+FA48 (CI)

U+E0F0 (PUA)

U+33D4 (BMP)
©
U+00A9 (LAT1S)
©
U+00A9 (LAT1S)
©
U+00A9 (LAT1S)
01-87-54
(JIS 7756)
(EUC f7d6)
(SJIS ec75)

U+7152 (URO)

U+7152 (URO)

U+E0F1 (PUA)
®
U+00AE (LAT1S)
®
U+00AE (LAT1S)
®
U+00AE (LAT1S)
01-87-55
(JIS 7757)
(EUC f7d7)
(SJIS ec76)

U+715C (URO)

U+715C (URO)

U+E0F2 (PUA)

U+3396 (BMP)
🔺
U+1F53A (SMP)
01-87-56
(JIS 7758)
(EUC f7d8)
(SJIS ec77)

U+7160 (URO)

U+7160 (URO)

U+E0F3 (PUA)
🔻
U+1F53B (SMP)
01-87-57
(JIS 7759)
(EUC f7d9)
(SJIS ec78)

U+7168 (URO)

U+7168 (URO)

U+E0F4 (PUA)

U+334D (BMP)
↪️
U+21AA+(FE0F)
01-87-58
(JIS 775a)
(EUC f7da)
(SJIS ec79)

U+FA15 (CI)

U+FA15 (CI)

U+E0F5 (PUA)

U+3349 (BMP)
↩️
U+21A9+(FE0F)
↩️
U+21A9+(FE0F)
01-87-59
(JIS 775b)
(EUC f7db)
(SJIS ec7a)

U+7185 (URO)

U+7185 (URO)

U+E0F6 (PUA)

U+3322 (BMP)

U+2705 (BMP)
01-87-60
(JIS 775c)
(EUC f7dc)
(SJIS ec7b)

U+7187 (URO)

U+7187 (URO)

U+E0F7 (PUA)

U+3314 (BMP)
📜
U+1F4DC (SMP)
01-87-61
(JIS 775d)
(EUC f7dd)
(SJIS ec7c)

U+7192 (URO)

U+7192 (URO)

U+E0F8 (PUA)

U+3316 (BMP)
📍
U+1F4CD (SMP)
01-87-62
(JIS 775e)
(EUC f7de)
(SJIS ec7d)

U+71C1 (URO)

U+71C1 (URO)

U+E0F9 (PUA)

U+3318 (BMP)
📃
U+1F4C3 (SMP)
01-87-63
(JIS 775f)
(EUC f7df)
(SJIS ec7e)

U+71BA (URO)

U+71BA (URO)

U+E0FA (PUA)

U+3315 (BMP)
💾
U+1F4BE (SMP)
01-87-64
(JIS 7760)
(EUC f7e0)
(SJIS ec80)

U+71C4 (URO)

U+71C4 (URO)

U+E0FB (PUA)

U+3327 (BMP)
📅
U+1F4C5 (SMP)
01-87-65
(JIS 7761)
(EUC f7e1)
(SJIS ec81)

U+71FE (URO)

U+71FE (URO)

U+E0FC (PUA)

U+3303 (BMP)
📋
U+1F4CB (SMP)
01-87-66
(JIS 7762)
(EUC f7e2)
(SJIS ec82)

U+7200 (URO)

U+7200 (URO)

U+E0FD (PUA)

U+3336 (BMP)
📗
U+1F4D7 (SMP)
01-87-67
(JIS 7763)
(EUC f7e3)
(SJIS ec83)

U+7215 (URO)

U+7215 (URO)

U+E0FE (PUA)

U+3326 (BMP)
📘
U+1F4D8 (SMP)
01-87-68
(JIS 7764)
(EUC f7e4)
(SJIS ec84)

U+7255 (URO)

U+7255 (URO)

U+E0FF (PUA)

U+3323 (BMP)
📙
U+1F4D9 (SMP)
01-87-69
(JIS 7765)
(EUC f7e5)
(SJIS ec85)

U+7256 (URO)

U+7256 (URO)

U+E100 (PUA)

U+332B (BMP)
📕
U+1F4D5 (SMP)
01-87-70
(JIS 7766)
(EUC f7e6)
(SJIS ec86)
㸿
U+3E3F (CJKA)
㸿
U+3E3F (CJKA)

U+E101 (PUA)

U+330D (BMP)
📄
U+1F4C4 (SMP)
01-87-71
(JIS 7767)
(EUC f7e7)
(SJIS ec87)

U+728D (URO)

U+728D (URO)

U+E102 (PUA)

U+3357 (BMP)
📆
U+1F4C6 (SMP)